Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej - informacje o złożonych wnioskach


 • Sieć EURES we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa zapraszają na cykl warsztatów dla poszukujących pracy zagranicznej "Przygotuj się zanim wyjedziesz"


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy w terminie 06.06.2016 r. - 10.06.2016 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy szczegółowe informacje


 • Zapytania ofertowe do 30 000 euro dla zamówień współfinansowanych z EFS


 • Zasady zgłaszania oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy od dnia 10.03.2016r., aż do wyczerpania środków ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1.
  szczegółowe informacje staże


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy od dnia 10.03.2016r., aż do wyczerpania środków ogłasza nabór wniosków o szkolenia w trybie indywidualnym w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1.
  szczegółowe informacje szkolenia indywidualne


 • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa oraz sieć EURES zaprasza na bezpłatne warsztaty edukacyjne „5 rzeczy nt. dokumentów aplikacyjnych w języku obcym”: CV, list motywacyjny i rozmowa kwalifikacyjna
  zaproszenie na warsztaty, Dni Otwarte - Holandia


 • Zapraszamy na konferencję „Finanse przedsiębiorstwa rodzinnego. Dywersyfikacja źródeł finansowania w kontekście pozyskiwania środków na innowacje w perspektywie 2014-2020”, która odbędzie się w dniu 2 czerwca br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, przy ul. Miodowej 14.
  Głównym celem wydarzenia jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz prezentacja praktycznych wskazówek wynikających z badań naukowych dotyczących finansowania działalności przedsiębiorstwa rodzinnego, a w szczególności pozyskiwania środków na wdrażanie innowacji.
  W ramach konferencji podejmowane będą następujące zagadnienia: dostępność i znaczenie różnych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw rodzinnych, strategie finansowe przedsiębiorstw rodzinnych, aktywność przedsiębiorstw rodzinnych na rynku kapitałowym, jakość usług finansowych dla sektora przedsiębiorstw rodzinnych, wykorzystanie wsparcia z budżetu UE przez podmioty rodzinne, finansowanie projektów inwestycyjnych (w tym wdrażania innowacji).
  Organizatorami konferencji są Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego, Instytut Przedsiębiorstwa SGH w Warszawie oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
  Partnerami wydarzenia są Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Związek Rzemiosła Polskiego.
  REJESTRACJA możliwa jest tu: Formularz zgłoszeniowy
  Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  Więcej na stronie www.fund.org.pl
  program wydarzenia


 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza wszystkie osoby myślące o założeniu działalności gospodarczej do skorzystania z pomocy doradców z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Warszawie w zakresie przygotowania do otwarcia i prowadzenia własnej firmy. W ofercie znajdują się:
  spotkania informacyjne – Pierwsze kroki we własnym biznesie i Biznesplan w zarysie,
  warsztaty – Własna firma pomysłem na życie zawodowe i Negocjacje w biznesie,
  oraz konsultacje indywidualne z zakresu przygotowania do założenia własnej firmy.
  Zapisy na zajęcia oraz konsultacje pod numerami – 22 532 22 12/43.
  Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie w okresie KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016 roku


 • Nieodpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w szkołach dzielnicy Wola w roku szkolnym 2016/2017


 • Przejdź do strony programu AKTYWNI 50 plus


 • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób młodych


 • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej


 • Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2015r. wyniosło 4066,95 zł.


 • Projekt „POMOC MALTAŃSKA – punkty informacyjno-doradcze”
  informacja o projekcie


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w dniu 25.01.2016r. liczba złożonych wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy znacznie przekracza przewidywaną pulę środków przeznaczonych na wyżej wymieniony cel.


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że od dnia 22.01.2016 r., ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1 - Szczegółowe informacje


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że od dnia 22.01.2016 r., ogłasza nabór wniosków o szkolenia w trybie indywidualnym w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1 - Szczegółowe informacje


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że od dnia 22.01.2016 r., ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1 - Szczegółowe informacje


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy z dniem 19.01.2016 r. wznawia nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w związku z planowanym podjęciem pracy lub zamiarem podjęcia działalności gospodarczej.


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy z dniem 18.01.2016 r. wznawia nabór wniosków dot. „Sfinansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu"


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy z dniem 07.01.2016 r. wznawia nabór wniosków:
  • o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych,
  • w sprawie refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, któremu przyznano bon zatrudnieniowy,
  • o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych,
  • o jednorazową refundację kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnianiem skierowanych bezrobotnych,
  • w sprawie refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia podejmującego zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.
  • o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.
  • o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis.
  • o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia,
  • o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego.
  • o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego,
  • o przyznanie stypendium na podjęcia dalszej nauki. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przedmiotowe wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy.
  • o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przedmiotowe wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy.
  • o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przedmiotowe wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy.

 • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z początkiem 2016 roku uruchamia nabór wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia.


 • ZUS informacja dla przedsiębiorców i osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej
  Ulotka dofinansowanie ZUS
  Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą
  Ulotka ePłatnik
  ABC płatnika składek
  Ulotka PUE


 • Uwaga
  W przypadku problemów z wypełnianiem i drukowaniem „oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy na stronie https://www.praca.gov.pl, prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości na Zieloną Linię pod numer 19524.


 • Uwaga
  Od dnia 26 sierpnia 2015 roku
  Urząd Pracy m.st. Warszawy będzie wyłącznie przyjmował do rozpatrzenia oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca zarejestrowane na stronie internetowej https://www.praca.gov.pl
  Szczegółowa instrukcja


 • Świadczenie działań aktywizacyjnych na terenie m.st. Warszawy


 • Przejdź do podstrony Bony adresowane do osób bezrobotnych
 • Zasady dotyczące realizacji procedury rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) - rejestracja oświadczeń - szczegółowe informacje

  Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom odbywa się wyłącznie w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171b w Warszawie (stanowisko nr 19).

  Informujemy, że wydawanie numerków do stanowiska (19) obsługującego wydawanie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) odbywa się do godziny 12:00.


 • Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu, posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP mają prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie). Co oznacza, że nie muszą przedstawiać dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne. informacja opieka zdrowotna
 • e - formularz dla instytucji szkoleniowych