Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

  • Przejdź do strony Targów Pracy i Przedsiębiorczości

   Zapraszamy wszystkich Pracodawców do udziału w Targach Pracy i Przedsiębiorczości, które odbędą się 5 października 2016, w godzinach 10.00 – 17.00, w salach wystawowych na drugim piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Ideą przewodnią Targów jest promocja najbardziej przedsiębiorczych firm tworzących miejsca pracy i udzielenie im kompleksowego wsparcia w rekrutacji pracowników. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.up.warszawa.pl/targi.
   UDZIAŁ W TARGACH JEST BEZPŁATNY.
   Na zgłoszenia Wystawców czekamy do dnia 12.09.2016 r. do godziny 16:00


  • Przejdź do dokumentu Aktywizacja osób młodych


  • Targi Pracy w Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dnia 14.09.2016r. w godz. 10.00-14.00. Udział jest bezpłatny. Informacja


  • Zapraszamy do udziału w projekcie: „OPIEKUNKA DOMOWA SENIORA". Do projektu zapraszamy kobiety należące do grupy NEET tj. osób spełniających łącznie następujące warunki: niepracujących (tj. jest osoba bezrobotna lub bierna zawodowo), nieuczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolących się w wieku 15-29 lat, zamieszkujących powiat Warszawa lub Powiat Żyrardowski.Informacja , formularz zgłoszeniowy, regulamin


  • Projekt adresowany do osób niepełnosprawnych „Bliżej rynku pracy”, realizowany przez Fundację Edukacji Nowoczesnej. Poznaj szczegóły.


  • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje o zakończeniu z dniem 22.08.2016r. naboru wniosków o sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.


   Urząd Pracy m.st. Warszawy w terminie 12.09.2016 r. – 16.09.2016 r.ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Poddziałanie 1.1.1 - Szczegółowe informacje


   • Przejdź do strony programu AKTYWNI 50 plus


   • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób młodych


   • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej


   • Fundacja Grupy PKP zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Nowoczesny Senior – nauka i integracja” w ramach programu: ASOS 2014-2020. Informacja , formularz zgłoszeniowy


   • Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYM projekcie „Skazani na … pracę!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informacja o projekcie


   • Projekt ProRecognition ulotka , Materiał informacyjny


   • Bemowskie Centrum Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na BEZPŁATNE sierpniowe szkolenia i warsztaty


   • Środki na podjęcie działalności gospodarczej - informacje o złożonych wnioskach


   • Nie masz jeszcze 30 lat i jesteś bezrobotny? Skorzystaj na tym i zapisz się na szkolenie! Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa II” - szkolenia


   • KARIERA W POLSCE – branża budowalna i przemysł dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii w dniach 15 – 16 września 2016 r.


   • Certyfikowane, bezpłatne szkolenia na Mazowszu plakat , baner


   • Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy plakat , ulotka


   • Projekt JOB MOBILITY


   • Polski HR - SZUKASZ PRACY? DOŁACZ DO NASZEGO PROJEKTU - PRZESZKOLIMY CIE I ZNAJDZIEMY PRACE! plakat, ogłoszenie,


   • Zapytania ofertowe do 30 000 euro dla zamówień współfinansowanych z EFS


   • Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2016r. wyniosło 4019,08 zł.


   • Zasady zgłaszania oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy


   • Urząd Pracy m.st. Warszawy od dnia 10.03.2016r., aż do wyczerpania środków ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1.
    szczegółowe informacje staże


   • Urząd Pracy m.st. Warszawy od dnia 10.03.2016r., aż do wyczerpania środków ogłasza nabór wniosków o szkolenia w trybie indywidualnym w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1.
    szczegółowe informacje szkolenia indywidualne


   • Szkoła Policealna nr 36 w Warszawie - oferta kształcenia - nauka bezpłatna


   • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w projekcie - OD STAŻU DO ANGAŻU, ogłoszenie


   • Nieodpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w szkołach dzielnicy Wola w roku szkolnym 2016/2017


   • Projekt „POMOC MALTAŃSKA – punkty informacyjno-doradcze”
    informacja o projekcie


   • Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w dniu 25.01.2016r. liczba złożonych wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy znacznie przekracza przewidywaną pulę środków przeznaczonych na wyżej wymieniony cel.


   • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że od dnia 22.01.2016 r., ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1 - Szczegółowe informacje


   • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że od dnia 22.01.2016 r., ogłasza nabór wniosków o szkolenia w trybie indywidualnym w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1 - Szczegółowe informacje


   • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że od dnia 22.01.2016 r., ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1 - Szczegółowe informacje


   • Urząd Pracy m. st. Warszawy z dniem 19.01.2016 r. wznawia nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w związku z planowanym podjęciem pracy lub zamiarem podjęcia działalności gospodarczej.


   • Urząd Pracy m. st. Warszawy z dniem 18.01.2016 r. wznawia nabór wniosków dot. „Sfinansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu"


   • Urząd Pracy m. st. Warszawy z dniem 07.01.2016 r. wznawia nabór wniosków:
    • o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych,
    • w sprawie refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, któremu przyznano bon zatrudnieniowy,
    • o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych,
    • o jednorazową refundację kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnianiem skierowanych bezrobotnych,
    • w sprawie refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia podejmującego zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.
    • o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.
    • o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis.
    • o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia,
    • o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego.
    • o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego,
    • o przyznanie stypendium na podjęcia dalszej nauki. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przedmiotowe wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy.
    • o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przedmiotowe wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy.
    • o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przedmiotowe wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy.

   • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z początkiem 2016 roku uruchamia nabór wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia.


   • ZUS informacja dla przedsiębiorców i osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej
    Ulotka dofinansowanie ZUS
    Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą
    Ulotka ePłatnik
    ABC płatnika składek
    Ulotka PUE


   • Uwaga
    W przypadku problemów z wypełnianiem i drukowaniem „oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy na stronie https://www.praca.gov.pl, prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości na Zieloną Linię pod numer 19524.


   • Uwaga
    Od dnia 26 sierpnia 2015 roku
    Urząd Pracy m.st. Warszawy będzie wyłącznie przyjmował do rozpatrzenia oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca zarejestrowane na stronie internetowej https://www.praca.gov.pl
    Szczegółowa instrukcja


   • Świadczenie działań aktywizacyjnych na terenie m.st. Warszawy


   • Przejdź do podstrony Bony adresowane do osób bezrobotnych
   • Zasady dotyczące realizacji procedury rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) - rejestracja oświadczeń - szczegółowe informacje

    Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom odbywa się wyłącznie w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171b w Warszawie (stanowisko nr 19).

    Informujemy, że wydawanie numerków do stanowiska (19) obsługującego wydawanie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) odbywa się do godziny 12:00.


   • Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu, posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP mają prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie). Co oznacza, że nie muszą przedstawiać dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne. informacja opieka zdrowotna
   • e - formularz dla instytucji szkoleniowych