Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

 • Uwaga
  W przypadku problemów z wypełnianiem i drukowaniem „oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy na stronie https://www.praca.gov.pl, prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości na Zieloną Linię pod numer 19524.


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że z dniem 04.09.2015 r. wstrzymuje nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1.
 • Uwaga
  Od dnia 26 sierpnia 2015 roku
  Urząd Pracy m.st. Warszawy będzie wyłącznie przyjmował do rozpatrzenia oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca zarejestrowane na stronie internetowej https://www.praca.gov.pl
  Szczegółowa instrukcja


 • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób młodych


 • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej


 • Przejdź do informacji o projekcie 50plus


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy w terminie 24.08.2015r. – 28.08.2015r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM), Działanie 8.1


 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej - informacje o złożonych wnioskach


 • Informacja na temat zgłoszonych zwolnień grupowych
  Zgłoszone zwolnienia grupowe do Urzędu Pracy m.st. Warszawy - lipiec 2015 r.
  archiwum zwolnienia
 • Przejdź do strony projektu Pracownia Przedsiębiorczości


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy wznawia nabór wniosków o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych w związku z pozyskaniem środków z rezerwy Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zatrudnienie osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 roku życia.


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy wznawia nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w związku z pozyskaniem środków z rezerwy Funduszu Pracy z przeznaczeniem na staż dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia.


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy wznawia nabór wniosków o szkolenie indywidualne dla osób bezrobotnych w związku z pozyskaniem środków z rezerwy Funduszu Pracy z przeznaczeniem na szkolenia dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia.


 • Od dnia 25.06.2015 r. Urząd Pracy m.st. Warszawy wstrzymuje nabór „Wniosków pracodawcy o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego” w ramach pomocy de minimis z uwagi na zaangażowanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2015r.


 • Świadczenie działań aktywizacyjnych na terenie m.st. Warszawy


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje o wstrzymaniu do odwołania naboru wniosków o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia, z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2015r.


 • Przejdź do podstrony Bony adresowane do osób bezrobotnych
 • Zasady dotyczące realizacji procedury rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) - szczegółowe informacje

  Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom odbywa się wyłącznie w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171b w Warszawie (stanowisko nr 19).

  Informujemy, że wydawanie numerków do stanowiska (19) obsługującego wydawanie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) odbywa się do godziny 12:00.


 • Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2015r. wyniosło 3854,88 zł.


 • Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu, posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP mają prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie). Co oznacza, że nie muszą przedstawiać dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne. informacja
 • e - formularz dla instytucji szkoleniowych