Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza wszystkie osoby myślące o założeniu działalności gospodarczej do skorzystania z bezpłatnych zajęć organizowanych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Warszawie. Spotkania informacyjne
  Zapisy na zajęcia od 30 listopada pod numerami – 22 532 22 12/43
  Pełen wykaz zajęć wraz z terminami dostępny jest na naszej stronie internetowej wupwarszawa.praca.gov.pl - w zakładce Załatw sprawę w WUP


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że z dniem 19.11.2015 r. wstrzymuje nabór „Wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia".


 • "Wyzwanie i prestiż – praca w służbach migracyjnych wojewody. Cykl spotkań informacyjnych dla osób zainteresowanych pracą w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” Harmonogram warsztatów, plakat warsztaty


 • Giełda pracy dla osób niepełnosprawnych 10.12.2015 r.


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy prowadzi nabór wniosków o szkolenie indywidualne, w ramach pozyskanych środków z rezerwy Funduszu Pracy, dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Warunkiem uzyskania wsparcia jest ukończenie szkolenia do 10 grudnia 2015 r.


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że od dnia 16.11.2015 r. wstrzymuje nabór wniosków o szkolenie w trybie indywidualnym w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1.


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że od dnia 16.11.2015r., wstrzymuje nabór wniosków o szkolenia w trybie indywidualnym w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1


 • Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2015r. wyniosło 3.895,33 zł.


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy z dniem 16.11.2015 r. wstrzymuje nabór „Wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia".


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 14.10.2015 r. wstrzymuje nabór wniosków o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 roku życia, zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób po 50 roku życia, wniosków o wydanie bonu stażowego i bonu zatrudnieniowego dla osób do 30 roku życia.


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 09.10.2015r. wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.


 • ZUS informacja dla przedsiębiorców i osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej
  Ulotka dofinansowanie ZUS
  Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą
  Ulotka ePłatnik
  ABC płatnika składek
  Ulotka PUE


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 02.10.2015r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 24.09.2015r. wstrzymuje nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1
  Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Urząd Pracy m.st. Warszawy nadal przyjmuje wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w związku z pozyskaniem środków z rezerwy Funduszu Pracy z przeznaczeniem na staż dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia.
 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że z dniem 21.09.2015 r. wstrzymuje nabór „Wniosków pracodawcy o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego” w ramach pomocy de minimis dla pracodawców i pracowników w wieku 45+.
 • Urząd Pracy m.st. Warszawy z dniem 14.09.2015 r. wznawia nabór wniosków dot. „Sfinansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu”.


 • Uwaga
  W przypadku problemów z wypełnianiem i drukowaniem „oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy na stronie https://www.praca.gov.pl, prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości na Zieloną Linię pod numer 19524.


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że z dniem 04.09.2015 r. wstrzymuje nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1.
 • Uwaga
  Od dnia 26 sierpnia 2015 roku
  Urząd Pracy m.st. Warszawy będzie wyłącznie przyjmował do rozpatrzenia oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca zarejestrowane na stronie internetowej https://www.praca.gov.pl
  Szczegółowa instrukcja


 • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób młodych


 • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej


 • Przejdź do informacji o projekcie 50plus


 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej - informacje o złożonych wnioskach


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy wznawia nabór wniosków o szkolenie indywidualne dla osób bezrobotnych w związku z pozyskaniem środków z rezerwy Funduszu Pracy z przeznaczeniem na szkolenia dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia.


 • Świadczenie działań aktywizacyjnych na terenie m.st. Warszawy


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje o wstrzymaniu do odwołania naboru wniosków o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia, z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2015r.


 • Przejdź do podstrony Bony adresowane do osób bezrobotnych
 • Zasady dotyczące realizacji procedury rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) - szczegółowe informacje

  Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom odbywa się wyłącznie w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171b w Warszawie (stanowisko nr 19).

  Informujemy, że wydawanie numerków do stanowiska (19) obsługującego wydawanie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) odbywa się do godziny 12:00.


 • Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu, posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP mają prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie). Co oznacza, że nie muszą przedstawiać dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne. informacja
 • e - formularz dla instytucji szkoleniowych