Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

 • II Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
  W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) Urząd Pracy m.st. Warszawy przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Celem PAI jest udzielenie kompleksowej pomocy osobom bezrobotnym, integracja społeczna i przeciwdziałanie pogłębieniu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym. Program ma na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników. Uczestnikami Programu będą osoby bezrobotne, będące jednocześnie klientami ośrodków pomocy społecznej. Program realizowany będzie na terenie m.st. Warszawy.
  W ramach Programu realizowane będą dwa zadania – bloki: integracja społeczna i aktywizacja zawodowa. Realizacja bloku – integracja będzie powierzona, wyłonionemu w ogłoszonym na zasadach określonych w przepisach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, konkursie ofert na realizację działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2016 r. podmiotowi prowadzącemu działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 62a, ust. 3 w cyt. Ustawy).
  Szczegóły konkursu – ogłoszenie.
  Ogloszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego


 • Przejdź do strony Akademickich Targów Pracy JOBBING Chcesz jako pierwszy dowiedzieć się co się będzie działo podczas 10. edycji Akademickich Targów Pracy JOBBING? Zarejestruj się na http://jobbing2016.evenea.pl i bądź na bieżąco! Zachowaj swój bezpłatny bilet wstępu i przynieś go na JOBBING. Weźmie udział w losowaniu nagród w dniu targów - 2 marca 2016 w Centrum Konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik

 • Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w dniu 25.01.2016r. liczba złożonych wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy znacznie przekracza przewidywaną pulę środków przeznaczonych na wyżej wymieniony cel.


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy w terminie 22.02.2016 r. – 26.02.2016 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM), Działanie 8.1 - Szczegółowe informacje


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że od dnia 22.01.2016 r., ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1 - Szczegółowe informacje


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że od dnia 22.01.2016 r., ogłasza nabór wniosków o szkolenia w trybie indywidualnym w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1 - Szczegółowe informacje


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że od dnia 22.01.2016 r., ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1 - Szczegółowe informacje


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy z dniem 19.01.2016 r. wznawia nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w związku z planowanym podjęciem pracy lub zamiarem podjęcia działalności gospodarczej.


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy z dniem 18.01.2016 r. wznawia nabór wniosków dot. „Sfinansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu"


 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
  W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) Urząd Pracy m.st. Warszawy przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Celem PAI jest udzielenie kompleksowej pomocy osobom bezrobotnym, integracja społeczna i przeciwdziałanie pogłębieniu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym. Program ma na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników. Uczestnikami Programu będą osoby bezrobotne, będące jednocześnie klientami ośrodków pomocy społecznej. Program realizowany będzie na terenie m.st. Warszawy.
  W ramach Programu realizowane będą dwa zadania – bloki: integracja społeczna i aktywizacja zawodowa. Realizacja bloku – integracja będzie powierzona, wyłonionemu w ogłoszonym na zasadach określonych w przepisach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, konkursie ofert na realizację działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2016 r. podmiotowi prowadzącemu działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 62a, ust. 3 w cyt. Ustawy). Szczegóły konkursu – ogłoszenie.
  Ogłoszenie
  Ogloszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
  Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2016 r.
  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2016 r.
  Zarządzenie w sprawie częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy z dniem 07.01.2016 r. wznawia nabór wniosków:
  • o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych,
  • w sprawie refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, któremu przyznano bon zatrudnieniowy,
  • o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych,
  • o jednorazową refundację kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnianiem skierowanych bezrobotnych,
  • w sprawie refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia podejmującego zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.
  • o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.
  • o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis.
  • o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia,
  • o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego.
  • o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego,
  • o przyznanie stypendium na podjęcia dalszej nauki. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przedmiotowe wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy.
  • o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przedmiotowe wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy.
  • o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przedmiotowe wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy.

 • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z początkiem 2016 roku uruchamia nabór wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia.


 • Projekt „Skazani na…pracę!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  ulotka Skazani na... pracę!, informacja o projekcie Skazani na... pracę!


 • Zapraszamy na warsztat "Skuteczne metody na stres". Warsztat obejmuje łącznie 3 spotkania: 20.01., 21.01. i 22.01.2016 r. w godz. 17.00–20.00 sala nr. 1007 na Wydziale Neofilologii UW, u. Dobra 55 Warszawa
  Informacja o warsztacie


 • Program Aktywizacji i Integracji Zawodowej 2015 – seminarium podsumowujące
  W 2015 roku Urząd Pracy m.st. Warszawy wspólnie z partnerami realizował Program Aktywizacja i Integracja (PAI) adresowany do osób bezrobotnych dla których jest ustalony III profil pomocy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujących kontrakt socjalny.
  7 grudnia br. w Centrum Przedsiębiorczości SMOLNA 4 odbyło się seminarium podsumowujące realizację PAI z udziałem przedstawicieli Urzędu Pracy m.st. Warszawy, Ośrodków Pomocy Społecznej Dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola i Żoliborz miasta stołecznego Warszawy oraz podmiotów realizujących działania w zakresie integracji społecznej: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Fundacji „KARUZELA”, MANZANA Fundacji Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, Stowarzyszenia OD-DO, Fundacji Aktywizacja.
  Podczas spotkania zostały omówione, efekty programu, doświadczenia w pracy z osobami bezrobotnymi oraz perspektywy i rekomendacje na rok 2016.

  Program Aktywizacja i Integracja 2015 - raport z realizacji (PDF, 652KB)


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że od dnia 16.11.2015 r. wstrzymuje nabór wniosków o szkolenie w trybie indywidualnym w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1.


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że od dnia 16.11.2015r., wstrzymuje nabór wniosków o szkolenia w trybie indywidualnym w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1


 • Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2015r. wyniosło 3.895,33 zł.


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy z dniem 16.11.2015 r. wstrzymuje nabór „Wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia".


 • ZUS informacja dla przedsiębiorców i osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej
  Ulotka dofinansowanie ZUS
  Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą
  Ulotka ePłatnik
  ABC płatnika składek
  Ulotka PUE


 • Uwaga
  W przypadku problemów z wypełnianiem i drukowaniem „oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy na stronie https://www.praca.gov.pl, prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości na Zieloną Linię pod numer 19524.


 • Uwaga
  Od dnia 26 sierpnia 2015 roku
  Urząd Pracy m.st. Warszawy będzie wyłącznie przyjmował do rozpatrzenia oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca zarejestrowane na stronie internetowej https://www.praca.gov.pl
  Szczegółowa instrukcja


 • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób młodych


 • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej


 • Świadczenie działań aktywizacyjnych na terenie m.st. Warszawy


 • Przejdź do podstrony Bony adresowane do osób bezrobotnych
 • Zasady dotyczące realizacji procedury rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) - rejestracja oświadczeń - szczegółowe informacje

  Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom odbywa się wyłącznie w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171b w Warszawie (stanowisko nr 19).

  Informujemy, że wydawanie numerków do stanowiska (19) obsługującego wydawanie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) odbywa się do godziny 12:00.


 • Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu, posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP mają prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie). Co oznacza, że nie muszą przedstawiać dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne. informacja opieka zdrowotna
 • e - formularz dla instytucji szkoleniowych