Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

 • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób młodych


 • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej


 • Przejdź do informacji o projekcie 50plus


 • Bezpłatny kurs języka angielskiego w British Council


 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej - informacje o złożonych wnioskach


 • Informacja na temat zgłoszonych zwolnień grupowych
  Zgłoszone zwolnienia grupowe do Urzędu Pracy m.st. Warszawy - czerwiec 2015 r.
  archiwum zwolnienia
 • Przejdź do strony projektu Pracownia Przedsiębiorczości


 • Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie LODOŁAMACZE 2015 ! Przejdź do informacji o konkursie lodołamacze
 • Projekt "Nowy Start Zawodowy"


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że wnioski o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych rozpoczynających się w okresie wrzesień-październik 2015r. przyjmowane będą do rozpatrzenia od dnia 28 lipca 2015r. do dnia 5 sierpnia 2015r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  Ze względu na ograniczone środki finansowe Funduszu Pracy w pierwszej kolejności dofinansowanie będzie przyznawane – pod warunkiem pozytywnej oceny wniosku - zarejestrowanym w tut. Urzędzie osobom długotrwale bezrobotnym mającym ustalony II profil pomocy, które wraz z wnioskiem złożą deklarację pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej po ukończeniu wnioskowanych studiów podyplomowych. Dofinansowanie przyznawane będzie do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy wznawia nabór wniosków o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych w związku z pozyskaniem środków z rezerwy Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zatrudnienie osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 roku życia.


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy wznawia nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w związku z pozyskaniem środków z rezerwy Funduszu Pracy z przeznaczeniem na staż dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia.


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy wznawia nabór wniosków o szkolenie indywidualne dla osób bezrobotnych w związku z pozyskaniem środków z rezerwy Funduszu Pracy z przeznaczeniem na szkolenia dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia.


 • Od dnia 25.06.2015 r. Urząd Pracy m.st. Warszawy wstrzymuje nabór „Wniosków pracodawcy o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego” w ramach pomocy de minimis z uwagi na zaangażowanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2015r.


 • Świadczenie działań aktywizacyjnych na terenie m.st. Warszawy


 • Projekt "Szkolenie - Staż - Samozatrudnienie"


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje o wstrzymaniu do odwołania naboru wniosków o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia, z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2015r.


 • Przejdź do podstrony Bony adresowane do osób bezrobotnych
 • Zasady dotyczące realizacji procedury rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) - szczegółowe informacje

  Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom odbywa się wyłącznie w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171b w Warszawie (stanowisko nr 19).

  Informujemy, że wydawanie numerków do stanowiska (19) obsługującego wydawanie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) odbywa się do godziny 12:00.


 • Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2015r. wyniosło 4054,89 zł.


 • Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu, posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP mają prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie). Co oznacza, że nie muszą przedstawiać dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne. informacja
 • e - formularz dla instytucji szkoleniowych