Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

 • Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że termin zakończenia szkoleń indywidualnych nie może być późniejszy niż 07.12.2016 r. Urząd prosi o uwzględnianie powyższej daty w przypadku składania „Wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne w związku z planowanym podjęciem pracy lub zamiarem podjęcia działalności gospodarczej”.


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy w terminie 28.10.2016 r. - 04.11.2016 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - Szczegółowe informacje


 • Przejdź do dokumentu Aktywizacja osób młodych


 • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości Centrum w Warszawie plakat, program


 • Rekrutacja do projektu "LSW – dobry start, wspólna przyszłość"


 • Rekrutacja do projektu SOS Rodzina


 • Rekrutacja do projektu "Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"


 • Punkt Zwrotny: Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej


 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniu na którym omówiona zostanie oferta pożyczkowa projektu "Gotówka na start" – 28 października 2016 r godzina: 9:00 plakat, agenda


 • Projekt Certyfikowane szkolenia dla Mazowszan


 • Projekt „Edukacja finansowa”


 • Bemowskie Centrum Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na BEZPŁATNE październikowe szkolenia i warsztaty Informacja


 • Zapraszamy do udziału w projekcie: "OPIEKUNKA DOMOWA SENIORA" Informacja


 • Projekt adresowany do osób niepełnosprawnych „Bliżej rynku pracy”, realizowany przez Fundację Edukacji Nowoczesnej. Poznaj szczegóły.


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje o zakończeniu z dniem 22.08.2016r. naboru wniosków o sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.


  • Przejdź do strony programu AKTYWNI 50 plus


  • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób młodych


  • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej


  • Projekt ProRecognition ulotka , Materiał informacyjny


  • Środki na podjęcie działalności gospodarczej - informacje o złożonych wnioskach


  • Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy plakat , ulotka


  • Projekt JOB MOBILITY


  • Zapytania ofertowe do 30 000 euro dla zamówień współfinansowanych z EFS


  • Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2016r. wyniosło 4019,08 zł.


  • Zasady zgłaszania oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy


  • Urząd Pracy m.st. Warszawy od dnia 10.03.2016r., aż do wyczerpania środków ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1.
   szczegółowe informacje staże


  • Urząd Pracy m.st. Warszawy od dnia 10.03.2016r., aż do wyczerpania środków ogłasza nabór wniosków o szkolenia w trybie indywidualnym w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1.
   szczegółowe informacje szkolenia indywidualne


  • Nieodpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w szkołach dzielnicy Wola w roku szkolnym 2016/2017


  • Projekt „POMOC MALTAŃSKA – punkty informacyjno-doradcze”
   informacja o projekcie


  • Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w dniu 25.01.2016r. liczba złożonych wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy znacznie przekracza przewidywaną pulę środków przeznaczonych na wyżej wymieniony cel.


  • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że od dnia 22.01.2016 r., ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1 - Szczegółowe informacje


  • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że od dnia 22.01.2016 r., ogłasza nabór wniosków o szkolenia w trybie indywidualnym w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1 - Szczegółowe informacje


  • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że od dnia 22.01.2016 r., ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1 - Szczegółowe informacje


  • Urząd Pracy m. st. Warszawy z dniem 19.01.2016 r. wznawia nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w związku z planowanym podjęciem pracy lub zamiarem podjęcia działalności gospodarczej.


  • Urząd Pracy m. st. Warszawy z dniem 18.01.2016 r. wznawia nabór wniosków dot. „Sfinansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu"


  • Urząd Pracy m. st. Warszawy z dniem 07.01.2016 r. wznawia nabór wniosków:
   • o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych,
   • w sprawie refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, któremu przyznano bon zatrudnieniowy,
   • o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych,
   • o jednorazową refundację kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnianiem skierowanych bezrobotnych,
   • w sprawie refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia podejmującego zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.
   • o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.
   • o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis.
   • o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia,
   • o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego.
   • o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego,
   • o przyznanie stypendium na podjęcia dalszej nauki. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przedmiotowe wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy.
   • o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przedmiotowe wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy.
   • o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przedmiotowe wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy.

  • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z początkiem 2016 roku uruchamia nabór wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia.


  • ZUS informacja dla przedsiębiorców i osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej
   Ulotka dofinansowanie ZUS
   Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą
   Ulotka ePłatnik
   ABC płatnika składek
   Ulotka PUE


  • Uwaga
   W przypadku problemów z wypełnianiem i drukowaniem „oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy na stronie https://www.praca.gov.pl, prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości na Zieloną Linię pod numer 19524.


  • Uwaga
   Od dnia 26 sierpnia 2015 roku
   Urząd Pracy m.st. Warszawy będzie wyłącznie przyjmował do rozpatrzenia oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca zarejestrowane na stronie internetowej https://www.praca.gov.pl
   Szczegółowa instrukcja


  • Świadczenie działań aktywizacyjnych na terenie m.st. Warszawy


  • Przejdź do podstrony Bony adresowane do osób bezrobotnych
  • Zasady dotyczące realizacji procedury rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) - rejestracja oświadczeń - szczegółowe informacje

   Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom odbywa się wyłącznie w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171b w Warszawie (stanowisko nr 19).

   Informujemy, że wydawanie numerków do stanowiska (19) obsługującego wydawanie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) odbywa się do godziny 12:00.


  • Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu, posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP mają prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie). Co oznacza, że nie muszą przedstawiać dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne. informacja opieka zdrowotna
  • e - formularz dla instytucji szkoleniowych