Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

 • Przejdź do strony programu AKTYWNI 50 plus


 • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób młodych


 • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej


 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne skierowane do osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej informacja o szkoleniach


 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej - informacje o złożonych wnioskach


 • Nie masz jeszcze 30 lat i jesteś bezrobotny? Skorzystaj na tym i zapisz się na szkolenie! Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa II” - szkolenia


 • KARIERA W POLSCE – branża budowalna i przemysł dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii w dniach 15 – 16 września 2016 r.


 • Certyfikowane, bezpłatne szkolenia na Mazowszu plakat , baner


 • Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy plakat , ulotka


 • Projekt JOB MOBILITY


 • Polski HR - SZUKASZ PRACY? DOŁACZ DO NASZEGO PROJEKTU - PRZESZKOLIMY CIE I ZNAJDZIEMY PRACE! plakat, ogłoszenie,


 • Zapytania ofertowe do 30 000 euro dla zamówień współfinansowanych z EFS


 • Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2016r. wyniosło 4181,49 zł.


 • Zasady zgłaszania oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy od dnia 10.03.2016r., aż do wyczerpania środków ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1.
  szczegółowe informacje staże


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy od dnia 10.03.2016r., aż do wyczerpania środków ogłasza nabór wniosków o szkolenia w trybie indywidualnym w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1.
  szczegółowe informacje szkolenia indywidualne


 • Szkoła Policealna nr 36 w Warszawie - oferta kształcenia - nauka bezpłatna


 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w projekcie - OD STAŻU DO ANGAŻU, ogłoszenie


 • Nieodpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w szkołach dzielnicy Wola w roku szkolnym 2016/2017


 • Projekt „POMOC MALTAŃSKA – punkty informacyjno-doradcze”
  informacja o projekcie


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w dniu 25.01.2016r. liczba złożonych wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy znacznie przekracza przewidywaną pulę środków przeznaczonych na wyżej wymieniony cel.


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że od dnia 22.01.2016 r., ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1 - Szczegółowe informacje


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że od dnia 22.01.2016 r., ogłasza nabór wniosków o szkolenia w trybie indywidualnym w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1 - Szczegółowe informacje


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że od dnia 22.01.2016 r., ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1 - Szczegółowe informacje


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy z dniem 19.01.2016 r. wznawia nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w związku z planowanym podjęciem pracy lub zamiarem podjęcia działalności gospodarczej.


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy z dniem 18.01.2016 r. wznawia nabór wniosków dot. „Sfinansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu"


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy z dniem 07.01.2016 r. wznawia nabór wniosków:
  • o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych,
  • w sprawie refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, któremu przyznano bon zatrudnieniowy,
  • o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych,
  • o jednorazową refundację kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnianiem skierowanych bezrobotnych,
  • w sprawie refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia podejmującego zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.
  • o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.
  • o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis.
  • o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia,
  • o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego.
  • o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego,
  • o przyznanie stypendium na podjęcia dalszej nauki. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przedmiotowe wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy.
  • o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przedmiotowe wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy.
  • o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przedmiotowe wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy.

 • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z początkiem 2016 roku uruchamia nabór wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia.


 • ZUS informacja dla przedsiębiorców i osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej
  Ulotka dofinansowanie ZUS
  Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą
  Ulotka ePłatnik
  ABC płatnika składek
  Ulotka PUE


 • Uwaga
  W przypadku problemów z wypełnianiem i drukowaniem „oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy na stronie https://www.praca.gov.pl, prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości na Zieloną Linię pod numer 19524.


 • Uwaga
  Od dnia 26 sierpnia 2015 roku
  Urząd Pracy m.st. Warszawy będzie wyłącznie przyjmował do rozpatrzenia oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca zarejestrowane na stronie internetowej https://www.praca.gov.pl
  Szczegółowa instrukcja


 • Świadczenie działań aktywizacyjnych na terenie m.st. Warszawy


 • Przejdź do podstrony Bony adresowane do osób bezrobotnych
 • Zasady dotyczące realizacji procedury rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) - rejestracja oświadczeń - szczegółowe informacje

  Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom odbywa się wyłącznie w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171b w Warszawie (stanowisko nr 19).

  Informujemy, że wydawanie numerków do stanowiska (19) obsługującego wydawanie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) odbywa się do godziny 12:00.


 • Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu, posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP mają prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie). Co oznacza, że nie muszą przedstawiać dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne. informacja opieka zdrowotna
 • e - formularz dla instytucji szkoleniowych