Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

 • Dzień Otwarty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie Informacja, plakat, ulotka
 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje o wstrzymaniu od dnia 26.05.2015 r. do odwołania naboru wniosków na „Sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu”, z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2015r.


 • Logo Centrum Karier osób Niepełnosprawych
  Projekt – „Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych(CKON)”


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje o wstrzymaniu od dnia 26.05.2015 r. do odwołania naboru wniosków
  na szkolenia w trybie indywidualnym
  , z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2015r.
  Trwa natomiast nabór wniosków o szkolenia w trybie indywidualnym w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1 dedykowany osobom w wieku do 29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia) z ustalonym II profilem pomocy, należących do tzw. młodzieży NEET.


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuję, że od dnia 25.05.2015r., aż do wyczerpania środków ogłasza nabór wniosków o szkolenia w trybie indywidualnym w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1
  podstrona projektu


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuję, że w terminie 22.06.2015r. – 26.06.2015r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1
  podstrona projektu


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuję, że od dnia 25.05.2015r., aż do wyczerpania środków ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1
  podstrona projektu


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje o wstrzymaniu do odwołania naboru wniosków o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia, z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2015r.


 • Od dnia 18.05.2015 r. Urząd Pracy m.st. Warszawy wstrzymuje nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis


 • Od dnia 18.05.2015r. Urząd Pracy m.st. Warszawy wstrzymuje nabór wniosków o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych.


 • Przejdź do podstrony Bony adresowane do osób bezrobotnych
 • Zapraszamy do udziału w projekcie Pracownia Przedsiębiorczości
  Zaproszenie, plakat, www.pracowniaprzedsiebiorczosci.zdz.edu.pl
  Aby przystąpić do projektu „Pracownia Przedsiębiorczości” należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz dostarczyć do biura projektu wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami.
  http://zdz.edu.pl/9-aktualnosci/306-pracownia-przedsiebiorczosci
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OSOBY ZAINTERESOWANE DORADZTWEM I KURSAMI ZAWODOWYMI ORAZ POŚREDNICTWEM PRACY.


 • Zasady dotyczące realizacji procedury rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) - szczegółowe informacje

  Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom odbywa się wyłącznie w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171b w Warszawie (stanowisko nr 19).

  Informujemy, że wydawanie numerków do stanowiska (19) obsługującego wydawanie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) odbywa się do godziny 12:00.


 • Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2015r. wyniosło 4054,89 zł.


 • Informacja na temat zgłoszonych zwolnień grupowych
  Zgłoszone zwolnienia grupowe do Urzędu Pracy m.st. Warszawy - kwiecień 2015 r.
  archiwum zwolnienia
 • Bezpłatne szkolenia z AutoCADa w ramach projektu "ECDL CAD-nowe kwalifikacje w pracy. Szkolenia ICT dla mieszkańców Mazowsza".


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy z dniem 07.04.2015 r. wstrzymuje do odwołania nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w związku z zaangażowaniem przyznanego limitu na 2015 rok


 • Fundacja Bez Względu Na Niepogodę, Urząd Pracy m.st. Warszawy zapraszają do udziału w projekcie Marsz Kobiet


 • Internetowy system rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy


 • Bezpłatne porady dla cudzoziemców


 • Informacje dla migrantów w Polsce


 • Jeden klik do biznesu


 • Gdy planujesz wyjazd z kraju w celach zarobkowych, gdy planujesz powrót do kraju.


 • Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu, posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP mają prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie). Co oznacza, że nie muszą przedstawiać dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne. informacja
 • e - formularz dla instytucji szkoleniowych