Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (II)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 18 maja 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1 PO WER, UDA-POWR.01.01.01-14-0011/16-00, pomiędzy Województwem Mazowieckim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie a Miastem Stołecznym Warszawa - Urzędem Pracy m.st. Warszawy.

Na podstawie umowy Urząd Pracy m.st. Warszawy realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)” współfinansowany przez Unię Europejską dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Masz mniej niż 30 lat i jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy i jeszcze nie korzystasz ze szkoleń finansowanych ze środków publicznych

Weź udział w projekcie
„Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w m. st. Warszawa”

Oferujemy Ci wsparcie w formie:

Sprawdź to!

Zgłoś się do pośredników pracy w Urzędzie
ul. Ciołka 10a pokoje 202, 203, 204, 205, 212, 213, 215, 216, 217
ul. Grochowska 171b stanowiska 2-12, 14-17

Szczegółowe informacje o projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w m.st. Warszawa.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 17% osób niepełnosprawnych, 35% osób długotrwale bezrobotnych, 48% osób o niskich kwalifikacjach oraz 43% osób niekwalifikujących się do żadnej z wymienionych grup docelowych biorących udział w projekcie i zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 16.731.039,40 zł., w tym ze środków wspólnotowych : 14.100.919,70 zł., stanowi to 84,28% wydatków kwalifikowalnych.

Pobierz ulotkę

Aktualizacja: 01 marzec 2017 r.