Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II) - staże

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Pracy m.st. Warszawy

ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy spełniających łącznie poniższe kryteria:

  1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia).
  2. Osoba bezrobotna z ustalonym I lub II profilem pomocy.
  3. Osoba bezrobotna z przygotowanym Indywidualnym Planem Działania.
  4. Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne szkolne - publiczne lub niepubliczne - w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej/ gimnazjum/ zasadniczej szkoły zawodowej/ szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/ szkoły policealnej/ studiów wyższych lub doktoranckich).
  5. Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) musi otrzymać wsparcie w projekcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji.

Przewidziana liczba uczestników zadania: 600 osób (w tym 396 kobiet).

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne.

Osoby długotrwale bezrobotne wg definicji Komisji Europejskiej:

  • w przypadku osób w wieku 18-24 lata – osoby bezrobotne, niepracujące nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
  • w przypadku osób w wieku 25-29 lata – osoby bezrobotne, niepracujące nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Zgodnie z założeniami PO WER dotyczącymi uzyskania wysokiej efektywności projektu, wymagane będzie zatrudnienie osób bezrobotnych na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy (rozumiane jako co najmniej 90 dni kalendarzowych) po zakończonej formie aktywizacji, w postaci:

  • umowy o pracę,
  • umowy zlecenie – wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, przy czym miesięczne wynagrodzenie musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Osoba bezrobotna przed rozpoczęciem udziału w projekcie powinna wskazać numer rachunku bankowego, na który Urząd będzie przekazywał przysługujące świadczenie.

informacje o stażach

Aktualizacja: 27 styczeń 2017 r.