Zasiłek dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje każdemu bezrobotnemu, jeżeli

 • nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania , łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
  • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
  • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
  • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego,
  • był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant,
  • był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  • był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiagał wynagrodzenie lub dochód od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.
  Ponadto prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej jeżeli okres jej odbywania wynosił 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w urzędzie pracy.

Na obszarze działania Urzędu Pracy m.st. Warszawy okres pobierania zasiłku wynosi 6 miesięcy, natomiast bezrobotni powyżej 50 roku życia i posiadający jednocześnie 20 – letni okres uprawniający do zasiłku posiadają prawo do zasiłku na okres 12 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

 • 7 dni od dnia rejestracji,
 • 90 dni od dnia rejestracji, jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy bezrobotny rozwiązał stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron lub zarejestrował się w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności,
 • 180 dni od dnia rejestracji, jeżeli w okresie 6 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy (służbowego) bez wypowiedzenia,
 • okresu, za który bezrobotny otrzymał ekwiwalent, odprawę lub odszkodowanie.

Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który:

 • odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczneświadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia.

Osoby, które ubiegają się o zasiłek dla bezrobotnych po okresach zatrudnienia lub okresach ubezpieczenia w krajach członkowskich Unii Europejskiej, powinny złożyć wniosek o przyznanie świadczeń przysługujących z tytułu pozostawania bez pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.

Roszczenia do należnych a niepobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku, przysługuje prawo wyboru świadczenia.

uwaga! Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art. 75 ust. 1-3 ustawy.

Ile wynosi zasiłek?

Wysokość zasiłku od 01.06.2013r. wynosi

1/ 823,60 zł miesięcznie w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku
2/ 646,70 zł miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku
Bezrobotnemu, który spełnił warunki konieczne do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych i którego łączne okresy zatrudnienia, prowadzenia działalności (staż pracy), wynoszą:

 • do 5 lat stażu pracy przysługuje zasiłek w wysokości 80% zasiłku podstawowego,
 • od 5 do 20 lat stażu pracy przysługuje 100% zasiłku podstawowego,
 • co najmniej 20 lat stażu pracy przysługuje 120% zasiłku podstawowego.

Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca i jest wypłacany w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

Utrata prawa do zasiłku

Utrata prawa do zasiłku następuje, gdy:

 • upłynie okres, na który został on przyznany,
 • osoba bezrobotna odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie, po skierowaniu nie podejmie szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • osoba bezrobotna nie stawi się w terminie wyznaczonym przez Urząd Pracy i nie powiadomi w okresie do 7 dni od tej daty, o uzasadnionej przyczynie tego niestawienia.

WAŻNE!

Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności, uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, odbywania szkolenia lub stażu organizowanego przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy i ponownie zarejestruje się po okazaniu odpowiedniego dokumentu /świadectwa pracy, zaświadczenia/ w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, zakończenia szkolenia lub stażu organizowanego przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w art. 73 ust. 4 ustawy.

Aktualizacja: 14-06-2013 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.)
(Rozp. I) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, poz.2607 z późn. zm.).
(Rozp. II) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
(Dz.U.Nr 136, poz.1118.)