Bon szkoleniowy

Zasady ogólne.

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia urząd może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku
z podjęciem szkolenia.

W ramach bonu szkoleniowego do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, finansowane są koszty:

 1. jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe;
 2. niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;
 3. przejazdu na szkolenia w wysokości:
  • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
  • powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
 4. zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania w wysokości:
  • do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
  • powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
  • powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia „Wniosku o przyznanie bonu szkoleniowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia” osoba bezrobotna otrzymuje „Bon Szkoleniowy” wraz z „Informacją instytucji szkoleniowej”, „Umową w sprawie sfinansowania kosztów szkolenia w ramach bonu szkoleniowego” oraz „Wnioskiem o pokrycie kosztów niezbędnych badań, przejazdu na szkolenie, zakwaterowania”.

Osoba bezrobotna rozlicza się z przyznanego „Bonu Szkoleniowego” w terminie jego ważności.

Urząd Pracy m.st. Warszawy zawiera umowę z instytucją szkoleniową wybraną przez osobę bezrobotną do realizacji szkolenia w ramach bonu szkoleniowego.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065,
  z późn. zm.) - tekst i publikator ustawy znajduje się na witrynie internetowej www.up.warszawa.pl.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667).
Aktualizacja: 02 styczeń 2019 r.