Bon zatrudnieniowy

Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 13.10.2017r. wstrzymuje aż do odwołania nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego.

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia urząd może przyznać bon zatrudnieniowy. Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu urząd pracy przyznał ten bon.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez urząd z pracodawcą.

Urząd refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca kwotę otrzymanej refundacji.

Refundacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Dokumenty do pobrania

Bon zatrudnieniowy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Wniosek w sprawie refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, któremu przyznano bon zatrudnieniowy

Aktualizacja: 09 październik 2017 r.