Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG - od 1 stycznia 2018 r.

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców – zmiany od 1 stycznia 2018 r.

W dniu 1 stycznia 2018 r weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

Wzory dokumentów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. – określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń oraz szczegółowe informacje nt. zatrudniania cudzoziemców w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl

Informujemy, że wydawanie numerków do stanowisk (18, 19 i 20) obsługujących składanie i wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz załatwianie spraw związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę sezonową odbywa się do godziny 12:00.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Aktualizacja: 11 styczeń 2018 r.