Strona główna

Status osoby bezrobotnej może otrzymać osoba, która:

 • jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną w połowie tego wymiaru czasu pracy / nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie pełni funkcji w zarządzie spółek prawa handlowego/
 • nie jest zatrudniona, tzn. nie wykonuje pracy na postawie stosunku pracy, stosunku służbowego,
 • nie wykonuje innej pracy zarobkowej (nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podst. umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowy zlecenie,
 • ukończyła 18 lat i nie uczy się w systemie dziennym,
 • nie osiągnęła wieku emerytalnego,
 • nie nabyła prawa do emerytury, renty inwalidzkiej, renty socjalnej, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • nie otrzymała jednorazowo środków na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej ,
 • nie otrzymała pożyczki lub jednorazowo środków z PFRON albo instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej czy wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • nie pobiera świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego oraz zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,
 • nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym / zależnym nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych ani gospodarstwa stanowiącego dział specjalny produkcji rolnej,
 • nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków powyżej 2 ha przeliczeniowych
 • nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:
  - zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął albo
  - nie upłynął jeszcze okres do określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej dnia podjęcia działalności gospodarczej,
 • nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
 • nie jest tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
 • wykonuje jako wolontariusz świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, jeżeli przedstawi urzędowi pracy porozumienie z korzystającym,
 • odbywa praktykę absolwencką i przedstawi urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką,
 • nie uzyskuje miesięcznie z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 • nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego,
 • nie pobiera zasiłku stałego na podstawie przepisów o pomocy społecznej,
 • nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 • zarejestrowała się we właściwym dla stałego lub czasowego miejsca zameldowania urzędzie pracy,
 • w przypadku cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub posiadających ważną wizę wydaną w celu wykonywania pracy rejestracja może nastąpić, jeśli bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotny był zatrudniony nieprzerwanie w RP przez okres co najmniej 6 m-cy.

Rejestracja poszukujących pracy następuje po przedstawieniu przez te osoby dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statutu i uprawnień.

Utrata statusu osoby bezrobotnej następuje w przypadku:

 • niestawienia się w terminie wyznaczonym przez Urząd Pracy i niepowiadomienia w okresie do 7 dni od tej daty o uzasadnionej przyczynie tego niestawienia, pozbawienie statusu następuje na okres 120 dni w przypadku pierwszego niestawienia, 180 dni w przypadku drugiego niestawienia, 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawienia się w wyznaczonym terminie,
 • nieuzasadnionej odmowy przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy, odmowy bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracji lub przerwania z własnej winy udziału w działaniach tego Programu, nie wyrażenia zgody na ustalenie profilu pomocy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie, pozbawienie statusu następuje od dnia odmowy na okres: 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,
 • przerwania z własnej winy lub nie podjęcia po skierowaniu szkolenia, stażu lub wykonywania prac społecznie użytecznych, realizacji indywidualnego planu działania lub innej formy pomocy określonej w ustawie - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje odpowiednio od dnia przerwania albo od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt powyżej,
 • przerwania z własnej winy programu przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego , sprawdzającego,
 • niestawienia się w urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania,
 • nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, renty szkoleniowej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego,
 • uzyskania przychodu z tytułu innego niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza w wysokości, który przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
 • otrzymania zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu maksymalnego okresu jego pobierania,
 • podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podjęcia działalności gospodarczej,
 • otrzymania pożyczki lub jednorazowo środków z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej,
 • otrzymania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • rozpoczęcia realizacji zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy,
 • niezdolności do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności wynosi mniej niż 30 dni,
 • nieprzedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny na druku ZUS ZLA,
 • nieprzedstawienia zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy w Warszawie,
 • złożenia wniosku o pozbawienie statusu.

Dla ustalenia okresu, na który następuje pozbawienie statusu bezrobotnego, uwzględniane są łącznie wszystkie odmowy, niepodjęcia oraz przerwania form aktywizacji.