Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2, ust. 1b, ust. 2a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta (Prezydent miasta) ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego może przyznać osobie uprawnionej jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

W 2014 roku Urząd Pracy m. st. Warszawy będzie przyznawał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizując projekt systemowy „Rynek pracy czeka” w ramach projektu systemowego „Rynek pracy czeka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”

w następujących terminach:

I. 22-26.09.2014r.

- osobom bezrobotnym w wieku poniżej 25 roku życia,
- osobom bezrobotnym w wieku powyżej 50 roku życia,
- osobom bezrobotnym niepełnosprawnym

II. 13-17.10.2014r.

Osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy,
ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku poniżej 25 roku życia,
powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie Urząd Pracy informuje, że pula środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności gospodarczej dla wniosków składanych w terminie 13 - 17 października 2014 r. jest ograniczona. W związku z powyższym, w przypadku gdy liczba pozytywnie ocenionych wniosków będzie przewyższała pulę dostępnych środków – zawarcie umów nastąpi z Wnioskodawcami, których wnioski otrzymają najwyższą ocenę punktową.

Osoby bezrobotne, które nie posiadają określonego profilu pomocy, proszone są o zgłoszenie się do pośrednika pracy, w celu jego ustalenia.

Wnioski można składać osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu) w kancelarii Urzędu (w godzinach 8.00-15.00) przy ul. Ciołka 10 a lub przy ul. Grochowskiej 171 b w Warszawie.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej www.up.warszawa.pl dostępne są aktualne:

 • zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy,
 • wzór wniosku,
 • załączniki do wniosku,
 • katalog najczęściej popełnianych błędów.

Wniosek o przyznanie środków określa:

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą osoba uprawniona zamierza podjąć,
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania,
 • szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków,
 • rodzaj załączników, które należy dołączyć (np. niezbędnych zezwoleń, odbytych szkoleń).

Przed złożeniem Wniosku, należy dokładnie zapoznać się z Zasadami przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Umożliwi to sprawdzenie czy jesteście Państwo osobami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków. Ponadto zmniejszy to ryzyko popełnienia błędów podczas wypełniania wniosku. W chwili składania, Wniosek powinien być przygotowany przez Wnioskodawcę w sposób zakładający pełną gotowość do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, że Wnioskodawca zaplanował poszczególne kroki i rozwiązania oraz podjął wszelkie niezbędne decyzje, dotyczące założenia i prowadzenia własnej działalności.

Wniosek stanowi opisową formę biznesplanu i składa się z kilku części. Każda z nich została opatrzona instrukcją, którą należy uważnie przeczytać i dokładnie zastosować się do jej wymogów, gdyż większość jej zaleceń stanowi przedmiot formalnej oceny Wniosku.

Przygotowany Wniosek powinien:

 • być spójny (gwarancję spójności daje dobrze przemyślana koncepcja przedsięwzięcia),
 • dawać klarowny obraz rynku, na którym będzie prowadzona działalność i miejsca, które na tym rynku widzi dla siebie Wnioskodawca,
 • być mocno osadzony w realiach (gwarancję tego daje dobrze przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron opisanego planu działań; jest to również wyraz świadomości Wnioskodawcy dotyczący wiedzy na temat rynku, na którym będzie działał i swoich na nim możliwości i ograniczeń).

Sposób wypełnienia Wniosku powinien przekonać Komisję, że przyznając środki, zapewni właściwe i efektywne wydatkowanie pieniędzy publicznych.

zasady
wniosek
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5a
załącznik 5b
katalog najczęściej popełnianych błędów
instrukcja wypełniania analizy SWOT
lista identyfikatorów gmin
lista sprawdzająca
Kompletna dokumentacja (zip)

Aktualizacja: 12 wrzesień 2014 r.