Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 03.01.2018r. wznawia nabór wniosków
o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis.


Prezydent m.st. Warszawy ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole, żłobkowi, klubowi dziecięcemu lub podmiotowi świadczącemu usługi rehabilitacyjne koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest pomocą publiczną na zasadach pomocy de minimis.
Na refundowanych stanowiskach pracy może zostać zatrudniona osoba bezrobotna, poszukująca pracy, opiekun osoby niepełnosprawnej lub poszukujący pracy absolwent.
Okres utrzymania utworzonych stanowisk pracy wynosi co najmniej 24 miesiące.
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta.
Refundacja jest dokonywana po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowaniu kosztów poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta, zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej z urzędem umowie.
Korzyści: Możesz otrzymać refundację do 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej pracodawca może otrzymać refundację ze środków PFRON do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w zasadach i dostępne są na stronie Urzędu w zakładce dotyczącej refundacji stanowiska pracy lub pod adresem:

http://zielonalinia.gov.pl/Refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy-32215


Urząd Pracy m.st. Warszawy wznawia nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1 (szczegółowe informacje) oraz ze środków Funduszu Pracy dla:

1. dla skierowanego bezrobotnego lub opiekuna osoby niepełnosprawnej:

zasady refundacji - załącznik 1
Wniosek o refundację - załącznik 2

2. dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta:

zasady refundacji - załącznik 3
Wniosek o refundację - załącznik 4

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
lista identyfikatorów gmin

Aktualizacja: 08 styczeń 2018 r.