Staż dla osób niepełnosprawnych

Staż dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, finansowany ze środków PFRON

Staż dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu oznacza nabywanie przez stażystę umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z organizatorem stażu. Kandydaci kierowani są do organizatora po zawarciu umowy przez organizatora z urzędem pracy. Staż może trwać do od 3 do 6 miesięcy ( w przypadku osób do 30 roku życia, w okresie od 3 do 12 miesięcy) . Stażyście w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku wypłacane ze środków PFRON. Stypendium stażowe podlega waloryzacji.

Informujemy, że w dniu 8 marca 2017 roku na podstawie Zarządzenia nr 32/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy wprowadzone zostały zasady organizacji stażu dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako poszukująca pracy niepozostajaca w zatrudnieniu, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 16 marca 2017 r. RADA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, w uchwale nr XLV/1102/2017 w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznała środki na realizację wymienionego zadania.

Do pobrania

Aktualizacja: 06 czerwiec 2017 r.