Rada Rynku Pracy m.st. Warszawy

Rada Rynku Pracy m.st. Warszawy jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawach polityki rynku pracy.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która obowiązuje od 27 maja 2014 r. w miejsce dotychczasowych powiatowych rad zatrudnienia utworzone zostały powiatowe rady rynku pracy.

Kompetencje rady rynku pracy

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do podstawowych zadań powiatowej rady rynku pracy należy:

1)    inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia,

2)    ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3)    opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy,

4)    składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego i zatrudnienia,

5)    ocenianie okresowych sprawozdań z działalności urzędu pracy,

6)    delegowania przedstawicieli do komisji konkursowej na dyrektora urzędu pracy,

7)    opiniowanie  wniosków o odwołanie dyrektora urzędu pracy.

8)    opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

   a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

   b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,

   c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

9)   opiniowanie proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych;

10) opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym    mowa w art. 62a ustawy o promocji (…), biorąc pod uwagę w szczególności:

   a) kryteria doboru bezrobotnych,

   b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja,

 

 Skład rady rynku pracy

W skład rady rynku pracy, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wchodzą osoby powołane przez starostę (Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy) spośród działających na terenie Warszawy:

 • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej i organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji
 • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
 • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Zarządzeniem Nr 6450/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Rynku Pracy m.st. Warszawy został ustalony skład Rady:

 1. Urszula Woźniak
 2. Wojciech Sędziak
 3. Andrzej Gantner
 4. Grzegorz Iwanicki
 5. Zbigniew Maciej Kaźmierczak
 6. Cezary Mączka
 7. Anna Kieszkowska-Grudny
 8. Piotr Palikowski
 9. Jacek Całus
 10. Agnieszka Zielińska
 11. Katarzyna Jaszczuk
 12. Michał Olszewski
 13. Jarosław Jóźwiak

Kadencja Rady trwa 4 lata

Aktualizacja: 21 sierpień 2014 r.