Rejestr spraw, wydawanych decyzji i zaświadczeń

Wydawanie zaświadczeń odbywa się na bieżąco.

Urząd wydaje m.in. następujące rodzaje decyzji i zaświadczeń:

 • decyzje na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 9 ust. 1 pkt 14), w tym o:
  • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
  • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
  • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
  • odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy.
 • skierowania do pracy,
 • potwierdzenia wypłaty zasiłków i innych świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy,
 • zaświadczenia dla urzędów gmin, instytucji pomocy społecznej, itp.,
 • zaświadczenia do kapitału początkowego (druk Rp7).
Aktualizacja: 20 czerwiec 2013 r.