Sprawozdania z petycji

Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Ustawowy termin na rozpatrzenie petycji wynosi trzy miesiące, liczone, co do zasady, od dnia złożenia petycji, z możliwością jego przedłużenia o dalsze trzy miesiące.

Petycja Stowarzyszenia „Alter-ego”

W roku 2017 wpłynęła do Urzędu Pracy m. st. Warszawy petycja od Stowarzyszenia „Alter-ego”, której skan poniżej udostępniamy zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195, z późn. zm.).

Stowarzyszenie „Alter-ego" - pismo, Skan petycji Stowarzyszenia „Alter-ego" (02.05.17)
Notatka dotycząca Stowarzyszenia „Alter-ego" (04.05.17)

Odpowiedź na pismo (08.06.17)

Roczna zbiorcza informacja o petycjach za 2017 rok

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach, które wpłynęły do Urzędu Pracy m. st. Warszawy w 2017 roku.

Roczna zbiorcza informacja o petycjach za 2016 rok

W 2016 roku do Urzędu Pracy m.st. Warszawy nie wpłynęła żadna petycja.

Roczna zbiorcza informacja o petycjach za 2015 rok

Od wejścia w życie ustawy, tj. od 6 września 2015 r. do końca 2015 roku do Urzędu Pracy m.st. Warszawy nie wpłynęła żadna petycja.

Aktualizacja: 05 lipiec 2018 r.