Z życia Urzędu - 2008r.

TARGI PRACY - WIOSNA 2008

W dniach 6-7 marca br. warszawskim Centrum EXPO XXI odbył się Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY, który zgromadził tysiące młodych ludzi stojących przed wyborem dalszej drogi edukacji, jak również kierunku przyszłej ścieżki zawodowej. Licznie przybyła młodzież gimnazjalna
i ponadgimnazjalna miała możliwość zapoznania się z usługami rynku pracy. Mieli oni okazję porozmawiania z asystentem EURES, a także doradcami zawodowymi z Urzędu Pracy m.st. Warszawy, którzy prezentowali ofertę publicznych służb zatrudnienia. W trakcie Salonu odbyło się także Warszawskie Forum Edukacyjne. Uczestniczyli w nim: Włodzimierz Paszyński - Z-ca Prezydenta m.st. Warszawy, Wanda Adach - Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy, przedstawiciele stołecznego Biura Edukacji oraz licznie zgromadzeni dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz przedstawiciele związków pracodawców. Przedmiotem debaty wynikłej podczas forum była ocena sytuacji stołecznego szkolnictwa na poziomie ponadgimanzjalnym oraz próba określenia kierunków kształcenia zawodowego młodzieży, w odniesieniu do bieżących potrzeb rynku pracy.

Urząd prezentował swoją ofertę również podczas wielu innych prestiżowych przedsięwzięć targowych 
m.in. na: Targach Kariery AROMEDIA, Akademickich Targach Pracy JOBBING, Targach Edukacji i Pracy 2008 "Twoja Kariera w Twoich Rękach", a  także podczas Inżynierskich Targach Pracy organizowanych przez Stowarzyszenie Studentów "BEST".

TARGI ZORGANIZOWANE PRZEZ URZĄD

5 czerwca 2008 roku w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Gen. Zajączka 7,
w Warszawie odbyły się III Żoliborskie Targi Pracy, których organizatorami byli: Urząd Pracy m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wraz z żoliborskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych "Zajączek". Wydarzenie zgromadziło 30 prestiżowych firm, agencji zatrudnienia i instytucji publicznych. Zaoferowano ponad 1.000 ofert pracy, kilkadziesiąt ofert praktyk
i programów stażowych. Odwiedzający mieli możliwość indywidualnych spotkań z pracodawcami, poznania ich oczekiwań względem przyszłych pracowników. Można było uzyskać informacje na temat rekrutacji na prestiżowe warszawskie uczelnie, a także z pomocą pracowników Biur Karier nauczyć się pisać profesjonalne dokumenty aplikacyjne.

11 czerwca mieszkańcy stolicy licznie przybyli do Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Nowowiejskiej 37B na targi pracy , które powstały dzięki współpracy naszej instytucji z Urzędem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Na odwiedzających czekało ponad 2.500 propozycji zatrudnienia od blisko 40 pracodawców.

STARTERY BIZNESU

21 i 22 kwietnia podczas tegorocznej edycji imprezy pt. "Startery Biznesu" odbywającej się w Szkole Głównej Handlowej pracownicy Urzędu zaprezentowali możliwości wsparcia jakie przewiduje ustawa
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla osób bezrobotnych zainteresowanych założeniem własnej firmy. Wszyscy przyszli przedsiębiorcy mieli okazję do rozmowy w loży eksperckiej z naszymi pracownikami, którzy informowali o zasadach ubiegania się o środki przyznawane jednorazowo na start działalności gospodarczej. Urząd Pracy m.st. Warszawy w tym wydarzeniu był nie tylko wystawcą, lecz także pełnił rolę eksperta i patrona honorowego.

CZERWCOWE DNI OTWARTE

4 czerwca w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46 w Warszawie został zorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy dzień otwarty w ramach kampanii promocyjnej "Młodzi pracownicy - bezpieczny start w pracy". Nasi pracownicy zaprezentowali licznie przybyłej młodzieży z wolskich szkół usługi
i instrumenty rynku pracy, m.in. pośrednictwo pracy szkolenia, staże. Grupa blisko pięćdziesięciu osób wzięła udział w prowadzonych przez doradcę zawodowego z Urzędu, warsztatach z zakresu planowania kariery zawodowej.

W sobotę, 14 czerwca pracownicy Urzędu byli gośćmi podczas Dnia Otwartego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie przy ul. Młynarskiej, którego celem było przybliżenie mieszkańcom Warszawy
i Mazowsza usług oraz działań publicznych służb zatrudnienia i regionalnych instytucji rynku pracy.
Wiele przybyłych w tym dniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy skorzystało z propozycji zatrudnienia będących w dyspozycji Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

GIEŁDA NA WAKACJE

Wakacje nie zawsze wiążą się z wypoczynkiem, coraz częściej to także okres poszukiwania zatrudnienia przez młodzież.  28 maja br. zostało podpisane porozumienie o współpracy przy organizacji  tegorocznej edycji Wakacyjnej Giełdy Pracy. Dokument podpisali: Lech Antkowiak Z-ca Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy, Anna Machalica Pułtorak - Prezes Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, Jadwiga Werbanowska - Prezes Fundacji Bez Względu na Niepogodę, Elżbieta Popczyk - Komendant Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Aleksander Kornatowski - Wicedyrektor  Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie.

PROGRAMY, PROGRAMY.

Od stycznia 2008r. w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy realizowany jest projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL "Rynek pracy czeka". Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) osób pozostających w rejestrze Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz stworzenie warunków do rozwoju aktywności zawodowej. Projekt zakłada objęcie wsparciem 1230 osób bezrobotnych. Klienci mogą skorzystać z bogatej oferty staży, przygotowania  zawodowego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach projektu 130 osób w wieku do 25 lat może skorzystać ze szkoleń takich jak:

  •  ECDL - obsługa komputera zakończona Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych,
  • uzyskania uprawnień kierowcy prawa jazdy kat. D,
  • motorniczego tramwaju,
  • specjalisty ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym studium wykonalności, analiza finansowa, biznes plan, pomoc publiczna,
  • specjalisty ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym rynek pracy, kapitał ludzki, zamówienia publiczne,
  • obsługi turystycznej - pilot wycieczek zagranicznych,
  • specjalisty ds. rozliczania projektów, zamówień publicznych i pomocy publicznej,
  • języka angielskiego.

W ramach Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych Mazowsze 2008 realizowany jest program "Mogę wszystko zmienić". Najważniejszym celem realizacji programu jest wzmocnienie postaw aktywnych wśród jego uczestników i zwiększenie liczby osób będących beneficjentami instrumentów
i usług rynku pracy ukierunkowanych na podejmowanie zatrudnienia lub samozatrudnienia.
Cele szczegółowe programu to wyposażenie osób bezrobotnych w kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne poszukiwane na współczesnym rynku pracy, poprzez realizację szkoleń zawodowych
i z zakresu przedsiębiorczości, uzyskanie wyższego wskaźnika zatrudnienia wśród osób pozostających
w szczególnej sytuacji na rynku pracy i większego zaangażowania lokalnych pracodawców
w kreowanie polityki rynku pracy, wzrost samodzielności, wsparcie finansowe i merytoryczne
w podejmowaniu samozatrudnienia. Program zakłada udział 390 uczestników.

Wiosną br. rozpoczął się nabór uczestniczek do tegorocznej edycji programu "Coś dla poławiaczy pereł", którego adresatami są bezrobotne kobiety z grupy 50+. Jest to dla tych osób niepowtarzalna szansa na zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych przy poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia.
Ten wielomodułowy program, składa się z warsztatów aktywizacyjno - integracyjnych, bilansu kompetencji, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, warsztatów z umiejętności psychospołecznych, a także zajęć komputerowych "nowoczesny pracownik".

Na początku kwietnia Urząd złożył konkursowy projekt badawczy pt. "Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy" do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach naboru wniosków w ramach poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoli przeprowadzić wielopłaszczyznową analizę potrzeb stołecznych pracodawców oraz osób poszukujących pracy. Projekt ma na celu poznanie zarówno zapotrzebowania na konkretne zawody, kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne, a także ujawnienie deficytów tym w zakresie.

Na przełomie kwietnia i maja rozpoczął się nabór uczestników do projektu "Lepiej być nie może", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W efekcie działań rekrutacyjnych już wiele osób bezrobotnych znalazło zatrudnienie w naszym Urzędzie w charakterze pośrednika pracy
i poradnictwa zawodowego. Osoby te przyczynią się do podwyższenia standardów świadczonych usług rynku pracy.

W czerwcu Urząd złożył do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej program  "Zainwestuj w siebie" w ramach naboru wniosków finansowanych  z dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra - na realizacje programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej. Program będzie realizowany do końca 2008r. Przewiduje on następujące elementy: szkolenia aktywizacyjne z elementami assesment center, szkolenia komputerowe, szkolenia zawodowe, a także jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MOBILNOŚĆ NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY
W dniu 28 października w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się międzynarodowa konferencja pt. "Mobilność na europejskim rynku pracy", którą zorganizowali Uniwersytet Warszawski, Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Konferencja była poświecona sytuacji polskich migrantów na europejskim rynku pracy, a także roli EURES w procesach migracyjnych. Ważnym jej elementem był panel dyskusyjny, w trakcie którego uczestnicy rozmawiali miedzy innymi o sytuacji Polaków w Belgii, Holandii, Irlandii, a także rozważali przyszłe ich losy w kontekście możliwych powrotów oraz potencjalnych kierunków dalszych migracji w ciągu najbliższych lat. W roli panelistów wystąpili: dr Paweł Kaczmarczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, dr Tomasz Rostkowski z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szkoły Głównej Handlowej, Barbara Zahuta - Doradca EURES z Holandii, Pat Gibney - Doradca EURES z Irlandii oraz Aldona Kuczyńska Naskręt - reprezentująca Chrześcijański Związek Zawodowy (ACV) w Belgii.

V MIEDZYNARODOWE TARGI PRACY WARSZAWA 2008
29 października w Pałacu Kultury i Nauki odbyły się największe targi pracy na Mazowszu -
V Międzynarodowe Targi Pracy Warszawa 2008, których Urząd Pracy m.st. Warszawy był współorganizatorem. Gośćmi honorowymi Targów byli pracodawcy z krajów Unii Ekonomicznej Beneluksu (Belgii, Holandii, Luksemburga). Zaprezentowali oni wiele możliwości podjęcia zatrudnienia, a także prowadzili rekrutacje kandydatów do pracy w ramach sieci EURES. Wśród wystawców zagranicznych znaleźli się również pracodawcy i partnerzy rynku pracy z Francji, Irlandii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Estonii, Niemiec, Słowacji i Wielkiej Brytanii. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Ambasadorzy Belgii, Holandii i Luksemburga. Międzynarodowe Targi Pracy organizowane zostały z myślą o osobach bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, niepełnosprawnych oraz wszystkich zainteresowanych znalezieniem nowych ścieżek kariery zawodowej. Piata edycja zgromadziła 135 firm i partnerów rynku pracy, którzy zaoferowali blisko osiem tysięcy miejsc zatrudnienia. W trakcie Targów uczestnicy mogli również uzyskać informacje o warunkach życia i pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego z Urzędu Pracy m.st. Warszawy, podczas których uczestnicy mogli dokonać bilansu własnych umiejętności, osiągnięć, predyspozycji zawodowych, a także w profesjonalny sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. W programie Targów znalazły się też prezentacje pracodawców: Hotelu Hilton oraz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN. Fundacja "La Strada" przedstawiła wszystkim osobom zainteresowanym zagranicznymi wyjazdami do pracy dziesięć najważniejszych zasad bezpiecznej migracji. Newsletter Urzędu Pracy m.st. Warszawy marzec 2009 Piąta edycje Międzynarodowych Targów Pracy Warszawa 2008 odwiedziło ponad osiem tysięcy osób.

VI PRASKIE TARGI PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W dniu 19 listopada 2008r. w Hali Sportowej przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie odbyły się VI Praskie Targi Pracy Dla Osób Niepełnosprawnych. Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe już po raz szósty organizowali tego typu wydarzenie. Partnerami organizacyjnymi byli: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, a tak)e Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Szósta edycja Targów zgromadziła 48 wystawców, wśród których znalazły się zarówno zakłady pracy chronionej, jak również pracodawcy z tzw. otwartego rynku pracy", a także inne instytucje specjalizujące się w wyszukiwaniu ofert dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy Praskich Targów Pracy mieli okazję skorzystać z licznych propozycji zatrudnienia, porad prawnych, a tak)e konsultacji doradcy zawodowego oraz lekarza orzecznika. Dla wszystkich odwiedzających przewidziano liczne imprezy towarzyszące, m.in. pokazy sprzętu do obsługi komputerów przez osoby z dysfunkcja narządów ruchu, prezentacja programów aktywizacyjnych adresowanych do osób niepełnosprawnych realizowanych na terenie Warszawy. Z myślą o propagowaniu aktywności życiowej, organizatorzy zorganizowali dla uczestników Targów spotkanie z szermierzem, Radosławem Stańczukiem - zdobywca brązowego medalu na ostatniej paraolimpiadzie w Pekinie. Osoby niepełnosprawne ruchowo miały zdecydowanie ułatwiona drogę na Targi, bowiem mogły skorzystać z bezpłatnego transportu.

SPOŁECZNA KAMPANIA INFORMACYJNA PROMUJACA ZATRUDNIENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ INTELEKTUALNA
Urząd Pracy m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym byli współorganizatorami społecznej kampanii medialnej adresowanej do pracodawców. Akcja ta miała na celu promocje zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualna. W sumie zostało wyemitowanych w stacjach radiowych 125 spotów informacyjnych na antenach ogólnopolskich rozgłośni radiowych.


Z życia urzędu - 2013r.

Z życia urzędu - 2012r.

Z życia urzędu - 2011r.

Z życia urzędu - 2010r.

Z życia urzędu - 2009r.

Z życia urzędu - 2008r.

Z życia urzędu - 2007r.

Z życia urzędu - 2006r.

Z życia urzędu - 2005r.

powrót do góry

Aktualizacja: 27 czerwiec 2013 r.