Z życia Urzędu - 2009r.

Centrum Informacyjno - Konsultacyjne "Zielona Linia"

logo Zielonej Linii Urząd Pracy m.st. Warszawy przystąpił do ogólnopolskiego Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego "Zielona Linia". Celem projektu jest polepszenie dostępności do usług urzędów pracy, a także stworzenie "korporacyjnej" sieci łączącej największą ilość jednostek publicznych służb zatrudnienia, co pozwoli na szybkie przekazywanie aktualnych informacji. System umożliwia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy uzyskanie telefonicznej informacji o ofertach zatrudnienia, możliwościach szkoleń i przekwalifikowań oraz usługach Urzędu. Pracodawcy za pośrednictwem konsultantów Zielonej Linii mogą dowiedzieć się m.in. o ustawowych możliwościach wsparcia oferowanych przez urząd w zakresie usług i instrumentów rynku pracy, zatrudnienia subsydiowanego, a także rekrutacji. Informacje dostępne są pod numerem telefonu 19524.


CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

lodo Centrum Aktywizacji Zawodowej Zgodnie z obowiązującym prawem od 1 stycznia 2010r. na mocy art. 9b ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) w ramach powiatowych urzędów pracy wyodrębnia się centra aktywizacji zawodowej, będące wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi powiatowego urzędu pracy, które realizują zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. Urząd Pracy m.st. Warszawy przygotował procedury związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ), które będzie wyspecjalizowaną komórką świadczącą ustawowe usługi rynku pracy pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizacji szkoleń, oraz klubu pracy.

11 grudnia 2009r. zostały szczegółowo omówione zagadnienia związane z funkcjonowaniem CAZ-u. Kierownictwo Urzędu zapoznało pracowników z procedurami i schematami działania poszczególnych usług rynku pracy w nowej strukturze organizacyjnej.


TRENDY I TENDENCJE

9 grudnia Urząd Pracy m.st. Warszawy wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Francuską Izbę Przemysłowo - Handlową w Polsce pt. "Trendy i tendencje na rynku pracy", adresowanej do dyrektorów i specjalistów HR, prezesów i właścicieli firm. Kierownictwo Urzędu przedstawiło prezentację pt: "Włącz korzyści" - narzędzia wsparcia dla pracodawców na rok 2010.
zdjęcie z konferencjizdjęcie z konferencji


SPOŁECZNA KAMPANIA INFORMACYJNA PROMUJĄCA ZATRUDNIENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym byli współorganizatorami społecznej kampanii medialnej, adresowanej do pracodawców, mającej na celu promocję zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną, a tym samym na zmianę postrzegania przez pracodawców osób niepełnosprawnych jako potencjalnych pracowników i ocenę ich nie tylko pod kątem ograniczeń, ale również pod względem posiadanych kwalifikacji i kompetencji. Kampania realizowana była na przełomie listopada i grudnia 2009r. w stacjach radiowych.


VII PRASKIE TARGI PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Targi odbyły się w dniu 25 listopada 2009r. w Hali Sportowej przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie. Organizatorami byli: Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe Partnerami organizacyjnymi tej edycji Targów byli: Fundacja TUS i Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Siódma edycja imprezy zgromadziła kilkudziesięciu wystawców oferujących kilkaset ofert pracy. Wśród wystawców znalazły się zarówno zakłady pracy chronionej, jak również pracodawcy z tzw. "otwartego rynku pracy", a także inne instytucje specjalizujące się w wyszukiwaniu ofert dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy Praskich Targów Pracy mieli okazje skorzystać z licznych propozycji zatrudnienia, porad socjalno - prawnych, informacji dot. możliwości pozyskania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej. Osoby z niepełnosprawnością mogły także konsultacji doradcy zawodowego oraz lekarza orzecznika.


KONFERENCJA "WŁĄCZ KORZYŚCI"

28 października w odbyła się konferencja "Włącz korzyści" zorganizowana przez: Urząd Pracy m.st. Warszawy, Krajową Izbę Gospodarczo - Rehabilitacyjną, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Wydarzenie to pozwoliło wskazać możliwości jakie daje tworzenie miejsc pracy i zatrudnianie osób z niepełnosprawnością. Celem Konferencji było też włączenie się w budowanie otwartego, wolnego od stereotypów myślowych, rynku pracy dla wszystkich. Konferencja była adresowana do pracodawców, organizacji przedsiębiorców, związków zawodowych oraz innych podmiotów i partnerów rynku pracy mających swój udział w "otwieraniu" rynku pracy dla osób z niepełnosprawnością. Podczas konferencji zostały wskazane pracodawcom źródła finansowania bądź zmniejszania kosztów działalności ich firm przy okazji zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także prezentacja możliwości i rozwiązań pozwalających na włączanie tej grupy osób do otwartego rynku pracy, wspomagając ich aktywność społeczną i zawodową.


TARGI PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WARSZAWA 2009

14 października br. w salach wystawowych w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyły się Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2009. Wydarzenie to było wyjątkowym spotkaniem ze 110. wystawcami - pracodawcami i instytucjami oferującymi wsparcie dla osób planujących założenie własnej firmy. Odwiedzający Targi mogli skorzystać z blisko 6 tysięcy ofert pracy m.in. w takich branżach jak IT, handel, usługi, ochrona, obsługa firm, utrzymanie czystości obiektów, budownictwo, transport, logistyka, bankowość i finanse, tekstylna, hotelarska, służby mundurowe, energetyczna, produkcyjna, meblarska, FMCG, medyczna. Integralną częścią Targów Pracy i Przedsiębiorczości był Salon Przedsiębiorczości, w ramach którego zostało zaprezentowanych wiele konkretnych propozycji wsparcia startujących firm. Odwiedzający z dużym zainteresowaniem przyjęli liczne prezentacje zawarte w Programie Targów, dotyczące m.in. zasad zakładania i prowadzenia własnej firmy, możliwości finansowania jej działalności poprzez dotacje i pożyczki. Przyszli przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się jak napisać dobry biznesplan, w jaki sposób prowadzić dokumentację obowiązującą w ZUS, a także uzyskać wskazówki dotyczące rozliczeń podatkowych. Wszyscy poszukujący nowych ścieżek aktywności zawodowej uczestnicząc w prezentacji "Praca tymczasowa - dlaczego warto być przedsiębiorczym", mogli poznać korzyści jakie daje ta forma zatrudnienia oraz uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania związane z umową o pracę tymczasową. Targi Pracy i Przedsiębiorczości spotkały się z dużym zainteresowaniem odwiedzających, odwiedziło je ponad 8 000 osób.


EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

W dniach 13 - 14 lipca br. przedstawicielki Urzędu Pracy m.st. Warszawy wzięły udział w seminarium edukacyjnym adresowanym do osób planujących otworzyć działalność gospodarczą. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały możliwości pozyskania środków finansowych z Urzędu Pracy m.st. Warszawy na założenie własnej firmy, a więc: podstawy prawne, zasady aplikowania o dotacje, możliwości finansowania, a także realizowane projekty wspierające przyszłych przedsiębiorców. Organizatorem spotkania było Miasto Stołeczne Warszawa w ramach prowadzonego projektu pod nazwą Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa.


WARSZAWSKI RYNEK PRACY POD LUPĄ - PROJEKT BADAWCZY

Urząd Pracy m.st. Warszawy był pomysłodawcą, autorem i wnioskodawcą projektu badawczego "Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy", współfinansowanego ze środków unijnych.

Dnia 26 maja br. odbyła się konferencja podsumowująca ten projekt adresowana do 100 przedstawicieli instytucji zajmujących się rynkiem pracy, edukacją, a także pracodawców i placówek naukowo - badawczych.

Konferencję rozpoczęło przywitanie przybyłych gości przez Panią Wandę Adach - Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy.


Wystąpienie o europejskim, a zwłaszcza lokalnym rynku pracy w świetle istniejących badań i analiz przedstawiła prof. dr hab. Urszula Sztandar - Sztanderska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. O potrzebach warszawskiego rynku pracy widzianego okiem pracodawców opowiedział Piotr Sarnecki, przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Kolejne wystąpienia dotyczyły już stricte założeń projektu "Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy" oraz wyników badań. Tę część zaprezentowały Panie: Katarzyna Żach - koordynatorka projektu; Izabella Anuszewska oraz Marta Filipek, z Instytutu MillwardBrown SMG/KRC - który realizował badanie.
Recenzji publikacji "Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy" dokonała dr hab. Jolanta Szaban, która jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Elementem konferencji był briefing prasowy poświęcony warszawskiemu rynkowi pracy z udziałem Wandy Adach - Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy, Michała Olszewskiego - Dyrektora Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy, Piotra Sarneckiego z Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych oraz prof. dr hab. Urszuli Sztandar - Sztanderskiej z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Projekt "Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy", spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem mediów. Informacja o projekcie była publikowana w prasie, w radio i telewizji oraz w Internecie.


WYDARZENIA TARGOWE: WIOSNA - LATO 2009

Od marca do czerwca Urząd Pracy m.st. Warszawy był uczestnikiem wielu wydarzeń targowych, w trakcie których prezentował swoją ofertę.
6-7 marca - XI Salon Edukacyjny Perspektywy - podczas imprezy tysiące młodych ludzi miało możliwość zapoznania się m.in. z ofertą publicznych służb zatrudnienia zarówno na stoisku wystawienniczym jak również podczas prezentacji przewidzianej w pierwszym dniu targów. Na spotkanie pt. "Warszawa miastem przedsiębiorczości i pracy", złożyły się dwa wystąpienia: prezentacja projektów unijnych dotyczących wspierania przedsiębiorczości - przygotowana przez Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu m.st. Warszawy oraz prezentacja Urzędu Pracy m.st. Warszawy dotycząca usług i instrumentów rynku pracy dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy.
9 marca - 3 edycja Akademickich Targów JOBBING - w tym wydarzeniu również Urząd wziął udział jako wystawca.
24 i 25 marca - 16 Inżynierskie Targi Pracy Politechniki Warszawskiej - to kolejna impreza, podczas której prezentowana była oferta publicznych służb zatrudnienia.
20-21 kwietnia - Targi Kariery - podczas tegorocznej edycji przedsięwzięcia Urząd Pracy m.st. Warszawy przedstawił osobom poszukującym zatrudnienia usługi jak i instrumenty rynku pracy, natomiast Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu m.st. Warszawy oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zaprezentowały możliwości jakie wiążą się z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
W dniach 3 i 9 maja - pracownicy Urzędu Pracy m.st. Warszawy wzięli udział w ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej pt. "Czy wiesz, co społeczna Europa może dla Ciebie zrobić?" organizowanej przez Komisję Europejską, poświęconej zagadnieniom socjalnego wymiaru Europy, edukacji i jej znaczenia dla rynku pracy oraz równemu dostępowi do pracy i równemu traktowaniu w miejscu pracy. Kampania ta towarzyszyła tegorocznym wydarzeniom rocznicowym związanym z pięcioleciem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i Dniem Europy. Wydarzenia te były doskonałą okazją do przedstawienia projektów współfinansowanych ze środków EFS, jakie są realizowane przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.
29 maja - Akademickie Targi Pracy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - spotkanie pracowników Urzędu Pracy ze studentami tej uczelni.
Urząd Pracy m.st. Warszawy wspólnie z lokalnymi partnerami zorganizował kilka przedsięwzięć targowych - były to następujące wydarzenia:
29 kwietnia - XV Bemowskie Targi Pracy Wiosna 2009. W trakcie targów pracy została zaprezentowana osobom bezrobotnym prezentacja o usługach i instrumentach rynku pracy oferowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.
2 czerwca - II Targi Pracy "Z Ochotą do pracy".
17 czerwca - odbyła się Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych Bemowo 2009, w trakcie której osoby niepełnosprawne miały możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, a także zapoznania się ustawowymi możliwościami aktywizacji osób niepełnosprawnych jakie zaprezentował przedstawiciel Działu Obsługi Osób Niepełnosprawnych Urzędu Pracy m.st. Warszawy.


SPOTKANIE Z POWIATOWYMI I WOJEWÓDZKIMI RADAMI ZATRUDNIENIA

W dniu 25 czerwca w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pracownicy Urzędu Pracy m.st. Warszawy przedstawili reprezentantom rad zatrudnienia z regionu Mazowsza możliwości wparcia, jakie przewiduje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także specyfikę warszawskiego rynku pracy.
Z kolei 6-7 lipca w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Pracy m.st. Warszawy z przedstawicielami Powiatowych i Wojewódzkich Rad Zatrudnienia z całej Polski. Uczestnicy zapoznali się z ustawowymi możliwościami realizowania aktywnych polityk rynku pracy, usługami i instrumentami rynku pracy na przykładzie dokumentacji Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz perspektywami dla pracodawców związanymi z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Organizatorem i inicjatorem spotkania była Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "LEWIATAN".


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI PRACODAWCÓW - SPOTKANIE Z BRYTYJSKIMI PRACODAWCAMI

W dniu 5 czerwca odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Pracy m. st. Warszawy z firmami członkowskimi Brytyjsko - Polskiej Izby Handlowej.
Celem spotkania było przybliżenie pracodawcom rozwiązań jakie przewiduje znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pracownicy Urzędu Pracy m.st. Warszawy dostarczyli bieżących informacji o ustawowych możliwościach wsparcia przy zatrudnianiu osób bezrobotnych z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy, m.in. w kwestiach dotyczących zatrudnienia subsydiowanego, refundacji części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, a także organizacji staży i przygotowania zawodowego dorosłych. Zaprezentowane zostały również narzędzia pozwalające na podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych wybranych grup pracowników m.in. finansowanie szkoleń i studiów podyplomowych.

Pracodawcy poznali perspektywy związane z tworzeniem miejsc zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI PRACODAWCÓW - KONWENT HR

10 marca br. odbył się ogólnopolski Konwent HR organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK). Patronem merytorycznym tego wydarzenia był Urząd Pracy m.st. Warszawy. Kierownictwo Urzędu przedstawiło blisko 300 przedstawicielom działów kadr/HR usługi rynku pracy i możliwości wsparcia pracodawców przy zatrudnianiu osób bezrobotnych (m.in. zatrudnienie subsydiowane, refundacja części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, subsydiowane zatrudnienie osób niepełnosprawnych, organizacja staży i przygotowania zawodowego dorosłych). Zostały przedstawione także rozwiązania dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych. 22 kwietnia odbyło się spotkanie Regionu Mazowieckiego PSZK, podczas którego kolejnym 70 firmom członkowskim zostały zaprezentowane ustawowe rozwiązania adresowane dla pracodawców.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI PRACODAWCÓW

W dniu 24 lutego w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji zrzeszających pracodawców.
Było ono doskonałą okazją do przedstawienia usług i instrumentów rynku pracy, w kontekście ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 6, poz 33), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2009r. Ponadto przedstawiciele Urzędu uczestniczyli w seminariach i konferencjach organizowanych wspólnie z czołowymi organizacjami pracodawców m.in. Polsko - Niemiecką Izba Przemysłowo-Handlową, Francuską Izbą Przemysłowo Handlową w Polsce, Brytyjsko Polską Izbą Handlową, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. Pracownicy Urzędu przedstawili pracodawcom możliwości współpracy w zakresie ustawowych usług i instrumentów rynku pracy pozwalających na przyjęcie pracowników - osób bezrobotnych, a także niepełnosprawnych przy mniejszych kosztach zatrudnienia.


SPOTKANIA W INKUBATORZE

Spotkanie przedstawicieli Urzędu Pracy m.st. Warszawy z przedsiębiorcami Od stycznia trwa kolejna edycja spotkań przedstawicieli Urzędu Pracy m.st. Warszawy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami działającymi w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. W trakcie każdego ze spotkań uczestniczy od piętnastu do dwudziestu pięciu przedstawicieli firm. W rym roku jest zaplanowanych w sumie dziesięć seminariów, w trakcie których przedstawiciele pracodawców poznają możliwości wsparcia ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Z życia urzędu - 2013r.

Z życia urzędu - 2012r.

Z życia urzędu - 2011r.

Z życia urzędu - 2010r.

Z życia urzędu - 2009r.

Z życia urzędu - 2008r.

Z życia urzędu - 2007r.

Z życia urzędu - 2006r.

Z życia urzędu - 2005r.

Aktualizacja: 04 marzec 2014 r.