Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

 

Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu,

Aktualizacja: 15 luty 2013 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.)
(Rozp. I) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. poz. 1299).
(Rozp. II) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
(Dz.U.Nr 136, poz.1118.)