Obowiązki poszukujących pracy

Osoba zarejestrowana jako poszukująca pracy ma obowiązek:

  • zgłaszania się w urzędzie pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie,
  • stawiania się w wyznaczonym terminie, ustalonym pomiędzy poszukującym pracy a urzędem, a w razie niestawienia się w umówionym terminie powiadomienie o przyczynie niestawiennictwa w ciągu 7 dni,
  • podejmowania przygotowania zawodowego dorosłych, indywidualnego planu działania, szkolenia, studiów podyplomowych, w przypadku ich zaproponowania.
Aktualizacja: 31 lipiec 2013 r.