Ubezpieczenie zdrowotne

Misją Urzędu Pracy m.st. Warszawy jest promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa Klientów Urzędu, w tym:

  • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia,
  • udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich pracowników.

Rejestrując się w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy każda osoba zobowiązuje się do podejmowania, wspólnie z Urzędem, działań aktywizacyjnych zmierzających do podjęcia zatrudnienia (samozatrudnienia). Przez aktywizację zawodową rozumiemy gotowość do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.), m.in.: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkoleń, staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych czy robót publicznych.

Urząd Pracy m.st. Warszawy opłaca składkę zdrowotną za osobę zarejestrowaną jako bezrobotna tylko w przypadku braku innej podstawy do objęcia jej obowiązkiem ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zdrowotne w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy

Aktualizacja: 25 luty 2014 r.