Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

 • Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.11.2017 r. Urząd Pracy m.st. Warszawy będzie nieczynny zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2017 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.01.2017 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w roku 2017.
 • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 13.10.2017r. wstrzymuje aż do odwołania nabory wniosków niżej wymienionych usług i instrumentów rynku pracy:

  • Przygotowanie zawodowe dorosłych
  • Staż dla osób bezrobotnych
  • Bon zatrudnieniowy
  • Bon stażowy
  • Prace interwencyjne
  • Roboty publiczne
  • Prace społecznie użyteczne
  • Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  • Świadczenie aktywizacyjne
  • Refundacja składek ZUS za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
  • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
  • Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
  • Jednorazowe środki na założenie spółdzielni socjalnej oraz przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej

 • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że przyjmuje wnioski o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym w związku z planowanym podjęciem pracy lub zamiarem podjęcia działalności gospodarczej, wyłącznie do dnia 31.10.2017r.


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że przyjmuje wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne w związku z planowanym podjęciem pracy lub zamiarem podjęcia działalności gospodarczej, którego termin zakończenia szkolenia nie przekracza 30 listopada 2017 r.


 • Relacja z Targów Pracy i Przedsiębiorczości 2017r.


 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej - informacje o złożonych wnioskach


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, iż w związku z ograniczonymi środkami finansowymi z Funduszu Pracy przeznaczonymi na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego opiekuna osby niepełnosprawnej w ramach pomocy de minimis z dniem 04.10.2017r. zostaje wstrzymany nabór w/w wniosków.
  Jednocześnie Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że wnioski o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta, w ramach pomocy de minimis nadal są przyjmowane


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że tyko do dnia 29.09.2017 r. były przyjmowane wnioski pracodawców/przedsiębiorców o zawarcie umowy o refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia. Zgodnie z przepisami art. 150g ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) koszty wynikające z tych umów są finansowane ze środków Funduszu Pracy w latach 2016-2018. Uwzględniając jednak roczny okres realizacji umowy i konieczność jej pełnego rozliczenia przez pracodawców/przedsiębiorców do 15 grudnia 2018 roku, realizacja ostatnich umów nie może zaczynać się później niż 2 listopada 2017 roku.


 • Informujemy, że zostały już zaangażowane środki PFRON przeznaczone w roku 2017 na działanie dotyczące przyznania osobie niepełnosprawnej, zarejestrowanej jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków na podjęcie działalności gospodarczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.


 • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób młodych


 • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej


 • Przejdź do strony programu AKTYWNI 50 plus

  Recepta na pracę - PROGRAM AKTYWNI 50+


 • Przejdź do form wsparcia dla pracodawców


 • Giełda Współpracy 25 października 2017 r. + Projekt "Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy"


 • Praca z Pasją - opiekun w żłobku + ulotka


 • Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie w PAŹDZIERNIKU 2017 roku


 • Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno – zawodowego dla rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku”, realizowanego przez Polski Związek Niewidomych, Funadcję Szansa dla Niewidomych oraz miasto stołeczne Warszawę. informacja o projekcie


 • "WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!"
  Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: www.projektynsk.pl/wylacz-ubostwo-wlacz-aktywnosc/


 • Startujesz na rynku pracy, chcesz zmienić branżę lub wrócić na rynek pracy, a do tego: masz minimum wykształcenie średnie i lubisz uczyć się nowych rzeczy, interesujesz się finansami i marzysz o pracy w międzynarodowej korporacji, chcesz poznać tajniki bankowości w praktyce. Dołącz do  SCHOOL OF FINANCE i zdobądź pracę w świecie finansów!
  Już dziś zarejestruj się na stronie www.4winners.pl, ulotka


 • "Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica".
  Projekt zakłada utworzenie 450 miejsc dla dzieci w 3 żłobkach w Dzielnicy Białołęka: Żłobek 56 przy ul. Truskawkowej 5, Żłobek Nr 57 przy ul. Książkowej 2, Żłobek Nr 58 przy ul. Krzyżówki 24. Planowane uruchomienie żłobków to październik/listopad 2017 r.
  Aktualnie trwa rekrutacja do ww. żłobków. Wciąż mamy wolne miejsca dla dzieci. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu Strona projektu


 • Zespół Żłobków m.st. Warszawy poszukuje kandydatów na stanowisko: opiekun/ka w żłobku.


 • Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2017r. wyniosło 4220,69 zł.


 • Zasady zgłaszania oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy


 • Zasady dotyczące realizacji procedury rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) - rejestracja oświadczeń - szczegółowe informacje


 • Przejdź do podstrony Bony adresowane do osób bezrobotnych
 • e - formularz dla instytucji szkoleniowych
 • Wykaz szkół dla dorosłych w woj. mazowieckim