Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 23 marca 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr UDA RPMA.08.01.00-14-7677/17-00, pomiędzy Województwem Mazowieckim w imieniu, którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie a Miastem Stołecznym Warszawa - Urzędem Pracy m.st. Warszawy.

Urząd Pracy m.st. Warszawy na podstawie umowy realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (II)” współfinansowany przez Unię Europejską dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa.

Projekt jest skierowany osób bezrobotnych, (z I lub II profilem pomocy) zarejestrowanych w Urzędzie w wieku 30 lat i powyżej należących jednocześnie do przynajmniej jednej z poniższych grup defaworyzowanych:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej ,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne*
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (do wykształcenia średniego włącznie)**
 • kobiet.

*Osoby długotrwale bezrobotne wg definicji Komisji Europejskiej to osoby bezrobotne, niepracujące nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
**Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe.

Zapraszamy do udziału w projekcie
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających
bez pracy w m.st. Warszawa (II)”

W ramach projektu oferujemy :

Szczegółowe informacje dostępne są u pośredników pracy w Urzędzie

ul. Ciołka 10a,

 • pokoje 202, 203, 204, 205, 212, 213, 215, 216, 217,
 • w Dziale Obsługi Osób Niepełnosprawnych pokój 13

ul. Grochowska 171b, stanowiska 2-12, 14-17

Pobierz materiały informacyjne:

pobierz ulotkę

Realizacja projektu zakłada:

 • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej- 33%;
 • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – 39%;
 • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych - 30%;
 • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosaprawnościami – 33%;
 • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach- 38%.

Całkowita wartość projektu wynosi 11.678.565,44 zł., w tym ze środków wspólnotowych : 9.342.852,35 zł., stanowi to 80% wydatków kwalifikowanych.

Aktualizacja: 12 luty 2018 r.