Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

Podstawy prawne

 1. art. 46 ust. 1 pkt 2, ust. 1b, ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.),
 3. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1379),
 4. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 1),
 5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.).

Maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować, nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

O środki na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, mogą ubiegać się osoby zakładające spółdzielnię socjalną oraz osoby przystępujące do istniejącej spółdzielni socjalnej posiadające status osoby bezrobotnej, dla których ustalono profil pomocy, absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS) oraz poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej.

Przygotowany wniosek powinien:

 • być spójny (gwarancję spójności daje dobrze przemyślana koncepcja przedsięwzięcia),
 • dawać klarowny obraz rynku, na którym będzie prowadzona działalność,
 • być mocno osadzony w realiach (gwarancję tego daje dobrze przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron opisanego planu działań).

Sposób wypełnienia wniosku powinien przekonać Komisję, że przyznając środki, zapewni właściwe i efektywne wydatkowanie pieniędzy publicznych.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej www.up.warszawa.pl dostępne są aktualne:

 • zasady przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych obowiązujące w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy,
 • wzór wniosku o przyznanie jednorazowo środków w ramach pomocy de minimis na założenie spółdzielni socjalnej ,
 • wzór wniosku o przyznanie jednorazowo środków w ramach pomocy de minimis na przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • załączniki do wniosków.

Do pobrania:

zasady
wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określonej dla spółdzielni socjalnych w ramach pomocy de minimis (założenie spółdzielni socjalnej) (DOC)
wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określonej dla spółdzielni socjalnych w ramach pomocy de minimis (założenie spółdzielni socjalnej) (PDF)
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4

wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określonej dla spółdzielni socjalnych w ramach pomocy de minimis (przystąpienie do spółdzielni socjalnej) (DOC)
wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określonej dla spółdzielni socjalnych w ramach pomocy de minimis (przystąpienie do spółdzielni socjalnej) (PDF)
załącznik 1

załącznik
Instrukcja wypełnienia analizy SWOT
lista identyfikatorów gmin

Aktualizacja: 12 kwiecień 2018 r.