Pożyczka szkoleniowa

Na podstawie art. 42 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.) oraz § 81 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193) określa się zasady i warunki udzielania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Udzielenie pożyczki może nastąpić w przypadku

posiadania w dyspozycji Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy limitowanych środków Funduszu Pracy oraz spełnienia przez bezrobotnego lub poszukującego pracy lub pracownika oraz osoby wykonującej inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, warunków określonych w ustawie oraz regulaminie.

Pożyczka szkoleniowa może być przeznaczona na:

 1. uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
 2. koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
 3. koszt przejazdu lub zakwaterowania, jeżeli szkolenie odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zameldowania bezrobotnego,
 4. koszt wymaganych badań lekarskich i psychologicznych,
 5. koszt egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

O udzielenie pożyczki ze środków Funduszu Pracy może ubiegać się:

 1. bezrobotny zarejestrowany w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy,
 2. poszukujący pracy zarejestrowany w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, który: a) jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  b) jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji, c) otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  d) uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub w indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  e) jest żołnierzem rezerwy,
  f) pobiera rentę szkoleniową,
  g) pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. świadczenie przyznane przez pracodawcę w ramach programu pomocy dla zwalnianych pracowników w związku ze zwolnieniem monitorowanym,
  h) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;
 3. pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, zarejestrowana jako poszukująca pracy w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, zwani dalej Wnioskodawcą.

 

Pożyczkę w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy udziela Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy wyłącznie na szkolenia przeprowadzane przez instytucje szkoleniowe wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 

 1. Pożyczka jest nie oprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. Szczegółowy harmonogram spłaty pożyczki będzie stanowił załącznik do umowy w sprawie udzielenia pożyczki.
 2. Pożyczka udzielana jest na szkolenie, którego celem jest podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia.
 3. Wysokość pożyczki jest ustalana z uwzględnieniem wysokości kosztów odbycia planowanego szkolenia, uwiarygodnienia możliwości terminowego jej zwrotu oraz posiadanego limitu środków z Funduszu Pracy.
 4. Przez "przeciętne wynagrodzenie" rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Wysokość przeciętnego wynagrodzenia, jest przyjmowana na dzień podpisania umowy.

 

 1. W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia, pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia jej otrzymania.
 2. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

 

 1. Wnioskodawca ubiegając się o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia składa w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy wniosek wraz z załącznikami, którymi są:
  1. deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu po ukończeniu szkolenia ( zał. 1a) lub
  2. deklaracja osoby bezrobotnej zobowiązującej się rozpocząć własną działalność gospodarczą (zał. 1 b) lub
  3. własne uzasadnienie celowości odbytego wnioskowanego szkolenia w odniesieniu do swojej sytuacji na rynku pracy (czy są oferty pracy po tym szkoleniu – można je dołączyć do wniosku, zmiana lub podwyższenie kwalifikacji w powiązaniu z możliwością podjęcia lub utrzymania pracy); w przypadku osób pracujących zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy wymagane jest dołączenie opinii pracodawcy na temat konieczności podniesienia wnioskodawcy kwalifikacji zawodowych poprzez odbycie szkolenia;
  4. deklaracja organizatora szkolenia o możliwości zorganizowania szkolenia(zał. 2);
  5. oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki szkoleniowej (zał. 3 - dołączany po pozytywnej decyzji w sprawie pożyczki);
  6. zgoda współmałżonka na zaciągniecie zobowiązania wekslowego (zał. 4 – dołączany po pozytywnej decyzji w sprawie pożyczki);
  7. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące innych zobowiązań finansowych (zał. 5);
  8. oświadczenie poręczyciela dotyczące innych zobowiązań finansowych (zał. 6);
  9. oświadczenie o stanie wolnym poręczyciela (zał. 7);
  10. oświadczenie o stanie wolnym wnioskodawcy/pożyczkobiorcy (zał. 8);
  11. weksel (zał. nr 9)
  12. poręczyciel wskazany we wniosku zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o wysokości osiągniętych zarobków za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wystawionego przez pracodawcę; w przypadku, gdy jako poręczyciela we wniosku wskazano osobę prowadzącą działalność na własny rachunek poręczyciel zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za ostatni kwartał oraz zaświadczeń o nie zaleganiu z należnościami wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS.
 2. Wniosek o udzielenie pożyczki składa się, co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Wnioski o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia rozpatrywane są wg . kolejności wpływu. Urząd zastrzega sobie prawo do rozpatrywania tylko wniosków kompletnych, złożonych na obowiązujących drukach.
 4. O przyznaniu lub odmowie udzielenia pożyczki Urząd Pracy m.st. Warszawy powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Zawarcie umowy o udzielenie pożyczki szkoleniowej wymaga zachowania formy pisemnej.

 

Pożyczka szkoleniowa wypłacana jest w jednej transzy lub kilku, jeżeli szkolenie składa się z kilku etapów i przelewana na wskazane w umowie konto.

 

Wnioskodawcy, który otrzymał pożyczkę szkoleniową, nie przysługuje stypendium szkoleniowe za okres trwania szkolenia, gdyż odbywa szkolenie bez skierowania z Urzędu Pracy.

Wnioskodawca zobowiązany jest do:

 1. wykorzystania udzielonej pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w umowie,
 2. rozpoczęcia szkolenia w terminie określonym w umowie pożyczki, chyba że termin szkolenia został zmieniony przez instytucję szkoleniową,
 3. przekazywania co miesiąc (do 3 dnia roboczego następnego miesiąca) informacji z jednostki szkolącej o kontynuowaniu szkolenia,
 4. rozliczenia się z udzielonej pożyczki, przedstawiając rachunek lub fakturę zapłaty za poniesione opłaty związane ze szkoleniem w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od ukończenia szkolenia,
 5. dostarczenia dokumentu potwierdzającego fakt ukończenia szkolenia w terminie do 5 dnia następnego miesiąca od jego zakończenia,
 6. dokonywania spłat pożyczki w terminach określonych w harmonogramie spłat załączonym do umowy pożyczki,
 7. niezwłocznego zawiadomienia o fakcie przerwania szkolenia oraz o zmianie terminu zakończenia szkolenia przez instytucję szkoleniową,
 8. bezzwłocznego zwrotu całości pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

 

 1. Sposobem zabezpieczenia spłaty pożyczki szkoleniowej jest weksel własny in blanco wystawiony przez bezrobotnego otrzymującego pożyczkę i jego współmałżonka, poręczony przez:
  - jednego poręczyciela ze stałym źródłem dochodu brutto (dochód z tytułu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, emerytury, renty stałej z tytułu niezdolności do pracy, dochód z działalności gospodarczej) w wysokości co najmniej 80% przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Poręczycielami pożyczki nie mogą być:
  - emeryci, renciści, którzy otrzymują świadczenia pieniężne niższe niż minimalne wynagrodzenie w chwili zawierania umowy pożyczki,
  - współmałżonek,
  - osoby zatrudnione na czas określony,
  - pracownicy zakładów będących w likwidacji lub w upadłości,
  - osoby znajdujące się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
  - osoby będące dłużnikiem Funduszu Pracy,
  - osoby korzystające ze świadczeń ośrodków pomocy społecznej.
 3. Poręczyciel wskazany we wniosku zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o wysokości osiągniętych zarobków za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wystawionego przez pracodawcę. W przypadku, gdy jako poręczyciela we wniosku wskazano osobę prowadzącą działalność na własny rachunek poręczyciel zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za ostatni kwartał oraz zaświadczeń o nie zaleganiu z należnościami wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS.
 4. Współmałżonek Pożyczkobiorcy oraz współmałżonek poręczyciela, pozostający w związku małżeńskim, zobowiązani są do złożenia w obecności pracownika Urzędu Pracy m. st. Warszawy oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki (udzielenia poręczenia).

 

Przez cały okres trwania umowy pożyczki szkoleniowej Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy ma prawo do prowadzenia wizyt monitorujących przebieg szkolenia.

 

Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy powołuje komisję składającą się z pracowników Urzędu Pracy m. st. Warszawy do opiniowania wniosków o udzielenie pożyczki szkoleniowej.

 

Bezrobotny/-a jest obowiązany/-a zawiadomić Urząd o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Bezrobotny, który nie poinformował o powyższym, podlega karze grzywny nie niższej niż 500,00zł.

 

Komplet dokumentów

Aktualizacja: 06 marzec 2014 r.