Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia

Podstawa prawna:

Art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 645).

O refundację kosztów opieki na dzieckiem może ubiegać się osoba bezrobotna wychowująca co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno niepełnosprawne dziecko do 18 roku życia, jeżeli:

 • podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, lub została skierowana przez Urząd Pracy m.st. Warszawy na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz
 • osiąga z tego tytułu miesięcznie przychody nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość refundacji:

zgodnie z przedstawionymi dokumentami potwierdzającymi faktycznie poniesione koszty, w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty.

Okres przysługiwania refundacji:

 • do 6-ciu miesięcy w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • na czas odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.

Procedura dotycząca ubiegania się o refundację oraz jej dokonywania:

 1. Wypełnienie i złożenie wniosku o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi.
 2. O przyznaniu lub odmowie przyznania refundacji wnioskodawca informowany jest w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy określającej warunki oraz tryb refundacji.
 4. Refundacja wypłacana jest z dołu, za okresy miesięczne, w terminie 14 dni od dnia złożenia rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów (wraz z wymaganymi załącznikami), na rachunek osobisty wnioskodawcy lub w wyznaczonej placówce bankowej.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że na stronie www.up.warszawa.pl dostępne są aktualne:

 • WNIOSEK o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi do 6 roku życia lub niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia,
 • ZASADY ubiegania się w urzedzie pracy m.st. warszawy o refundację kosztów opieki nad dzieckiem /dziećmi do 6 roku życia lub niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia,
 • WNIOSEK ROZLICZENIOWY dotyczący faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 6 roku życia lub niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia.

Wnioski należy składać w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy
ul. Ciołka 10A, pok. nr 15 lub ul. Grochowska 171b, pok. nr 1
Informacja telefoniczna 19 524

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy. Przed złożeniem wniosku prosimy o zgłoszenie się do pośrednika pracy w celu określenia profilu pomocy.

Aktualizacja: 13 styczeń 2017 r.