Stypendium z tytułu podjęcia nauki

Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że w związku z wykorzystaniem środków przeznaczonych na rok 2018, nabór wniosków o przyznanie stypendium na podjęcie dalszej nauki zostaje wstrzymany z dniem 03.09.2018r.


Podstawa prawna:
Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2017 r. poz.1065, z późn. zm.).

1. Warunki otrzymania stypendium:

Stypendium może zostać przyznane na wniosek osoby bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy podjęła dalszą naukę:

  • w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, lub
  • w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych i spełnia kryterium dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

2. Wysokość stypendium:

  • 100% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy.

3. Okres przysługiwania:

  • stypendium przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia podjęcia nauki,
  • prawo do stypendium przysługuje pod warunkiem, że nie zajdą okoliczności powodujące jego utratę,
  • wypłata stypendium może być przedłużona do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Osobie, której starosta przyznał stypendium na podjęcie dalszej nauki, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku (o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy) od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej

Osoba bezrobotna, która podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w trakcie pobierania stypendium, zgłosiła ten fakt do Urzędu Pracy w obowiązującym terminie, przepracowała mniej niż 365 dni, zgłosi się do Urzędu Pracy celem dokonania kolejnej rejestracji w ciągu 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, posiada prawo do stypendium na okres uzupełniający, skrócony o okres pobieranego wcześniej świadczenia (art. 73 ust. 5 ww. ustawy).

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy. Przed złożeniem wniosku prosimy o zgłoszenie się do pośrednika pracy w celu określenia profilu pomocy.

Wniosek o przyznanie stypendium na podjęcie dalszej nauki

Aktualizacja: 03 wrzesień 2018 r.