Zwrot kosztów przejazdu

Podstawa prawna: art. 45 ust. 1 w związku z art. 108 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 ze zm.).

Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego i dojeżdża do tych miejsc;
  2. uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Informacja pod nr infolinii 19 524

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy. Przed złożeniem wniosku prosimy o zgłoszenie się do pośrednika pracy w celu określenia profilu pomocy.

Dokumenty do pobrania

Kryteria zwrotu kosztów przejazdu
Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu
Wniosek o zwrot faktycznie poniesionych kosztów przejazdu

Aktualizacja: 04 wrzesień 2015 r.