Zwrot kosztów zakwaterowania

Podstawa prawna: art. 45 ust. 2 w związku z art. 108 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 ze zm.).

Starosta może dokonywać przez okres do 12 miesięcy zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie;
  • mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

Informacja pod nr infolinii 19 524

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy. Przed złożeniem wniosku prosimy o zgłoszenie się do pośrednika pracy w celu określenia profilu pomocy.

Dokumenty do pobrania

kryteria zwrotu kosztów zakwaterowania
wniosek o przyznanie zwrotu kosztów zakwaterowania
wniosek o zwrot faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania

Aktualizacja: 04 wrzesień 2015 r.