Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG

Osoby, które zgłaszają się do rejestracji po okresach zatrudnienia albo okresach ubezpieczenia w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza dokumentami wymaganymi do rejestracji osób bezrobotnych powinny przedstawić:

  • formularz U 1 wydany przez instytucję właściwą państwa, w którym wykonywana była praca lub
  • inne informacje czy formularze w oparciu, o które zostanie ustalony okres wykonywania pracy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach jako dokument uzupełniający może być złożone oświadczenie.

Osoby, ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych po ww. okresach zatrudnienia lub okresach ubezpieczenia powinny złożyć wniosek o przyznanie świadczeń przysługujących z tytułu pozostawania bez pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.

Aktualizacja: 01 sierpień 2013 r.