Krajowy Fundusz Szkoleniowy

logo Krajowy Fundusz Szkoleniowy

UWAGA! W dniu 25.01.2018r. zmianie uległ §5 ust. 1 Zasad przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w 2018r.


Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w dniach 1-14 lutego 2018r. ogłasza nabór wniosków
o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego

Wnioski złożone przed oraz po wyznaczonym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Środki będą przyznawane zgodnie z Zasadami przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w 2018r., z którymi pracodawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

Obowiązujące w 2018r. Zasady oraz Wniosek wraz z załącznikami można pobrać poniżej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, adresowana do pracodawców wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Urząd będzie przyznawał wsparcie ze środków KFS w 2018 roku Pracodawcom, których wnioski spełniają przynajmniej 1 priorytet Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może uzyskać finansowanie następujących działań:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

O wyniku rozpatrzenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany pisemnie. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd zawrze z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Działania rozpoczęte przed zawarciem wyżej wymienionej umowy oraz działania opłacone przez pracodawcę przed otrzymaniem (na rachunek bankowy) środków z Urzędu nie będą finansowane.

Wszystkie finansowane działania muszą rozpocząć się w 2018r.

UWAGA! W związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ograniczonego limitu środków KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego w kwocie 1 207 500,00zł, przy bardzo dużym zainteresowaniu pracodawców tą formą wsparcia, kierując się zasadą racjonalności i gospodarności wydatkowania środków publicznych, celem objęcia wsparciem jak największej liczby pracodawców, urząd wprowadził ograniczenia w zakresie finansowania wskazane w §7 Zasad.

Kontakt do komórki organizacyjnej zajmującej się Krajowym Funduszem Szkoleniowym: Urząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10a, pok. 103, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (22) 837 23 76

Do pobrania

Aktualizacja: 02 luty 2018 r.