Krajowy Fundusz Szkoleniowy

logo Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w dniach 23 lipca – 3 sierpnia 2018r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

Wnioski złożone przed oraz po wyznaczonym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Pracodawca przed przystąpieniem do wypełniania wniosku jest zobowiązany zapoznać się z Zasadami przyznawania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w 2018r.

Obowiązujące w 2018r. Zasady oraz Wniosek wraz z załącznikami można pobrać poniżej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, adresowana do pracodawców wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Urząd będzie przyznawał wsparcie ze środków rezerwy KFS w 2018 roku Pracodawcom, których wnioski spełniają przynajmniej 1 priorytet Rady Rynku Pracy:

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może uzyskać finansowanie następujących działań:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków rezerwy KFS;
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

O wyniku rozpatrzenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany pisemnie. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd zawrze z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Działania rozpoczęte przed zawarciem wyżej wymienionej umowy oraz działania opłacone przez pracodawcę przed otrzymaniem (na rachunek bankowy) środków z Urzędu nie będą finansowane.

Wszystkie finansowane działania muszą rozpocząć się w 2018r.

UWAGA! W związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ograniczonego limitu środków KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego w kwocie 349 000,00zł, przy bardzo dużym zainteresowaniu pracodawców tą formą wsparcia, kierując się zasadą racjonalności i gospodarności wydatkowania środków publicznych, celem objęcia wsparciem jak największej liczby pracodawców, Urząd wprowadził ograniczenia w zakresie finansowania wskazane w §7 Zasad.

Kontakt do komórki organizacyjnej zajmującej się Krajowym Funduszem Szkoleniowym: Urząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10a, pok. 103, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (22) 837 23 76

Do pobrania

Aktualizacja: 05 lipiec 2018 r.