Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że tegoroczny budżet przeznaczony na realizację programu refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy został w całości wydatkowany. Zapraszamy do ubiegania się o refundację w 2019r. Szczegółowe informacje na temat przyjmowania wniosków w 2019r. będą zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Pracy m. st. Warszawy (www.up.warszawa.pl).


Urząd Pracy m.st. Warszawy wznawia nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1

W ramach realizowanego projektu na utworzonym stanowisku pracy mogą zostać zatrudnione jedynie osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, w wieku 30 lat i powyżej, z ustalonym II profilem pomocy i należące do przynajmniej jednej z poniższych grup:

  1. osoby w wieku 50 lat i więcej,
  2. osoby długotrwale bezrobotne tj. zarejestrowane jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (licząc od dnia ostatniej rejestracji),
  3. osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe),
  4. osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  5. kobiety. Każda osoba zatrudniana na utworzonym stanowisku pracy musi mieć przygotowany Indywidualny Plan Działania przed podjęciem zatrudnienia

Każda osoba zatrudniana na utworzonym stanowisku pracy musi mieć przygotowany Indywidualny Plan Działania przed podjęciem zatrudnienia

Informujemy, że maksymalna kwota refundacji, o którą można wnioskować w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy nie może przekroczyć 18.000,00 zł brutto (słownie złotych: osiemnaście tysięcy).

Utrzymanie utworzonego stanowiska pracy wymagane jest przez okres co najmniej 24 miesięcy przepracowanych na refundowanym stanowisku. Umowa o pracę zatrudnionego bezrobotnego nie może być zawarta na okres krótszy niż 3 miesiące – 90 dni.


I Dla wnioskodawcy: (przedsiębiorcy, niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły lub producenta rolnego)

Wniosek o refundację - załącznik 2
zasady refundacji - załącznik 1

II Dla wnioskodawcy: (żłobka, klubu dziecięcego, podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne) ze środków Funduszu Pracy

Wniosek o refundację - załącznik 4
zasady refundacji - załącznik 3

dodatkowo dla wszystkich wniosków:

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
lista identyfikatorów gmin

Prezydent m.st. Warszawy ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole, żłobkowi, klubowi dziecięcemu lub podmiotowi świadczącemu usługi rehabilitacyjne koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest pomocą publiczną na zasadach pomocy de minimis.
Na refundowanych stanowiskach pracy może zostać zatrudniona osoba bezrobotna, poszukująca pracy, opiekun osoby niepełnosprawnej lub poszukujący pracy absolwent. Okres utrzymania utworzonych stanowisk pracy wynosi co najmniej 24 miesiące. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta.
Refundacja jest dokonywana po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowaniu kosztów poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta, zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej z urzędem umowie.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w zasadach i dostępne są na stronie Urzędu w zakładce dotyczącej refundacji stanowiska pracy lub pod adresem:

http://zielonalinia.gov.pl/Refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy-32215

Aktualizacja: 23 październik 2018 r.